Loading:


preg_replace
preg_replace ( $pattern $replacement $subject [, int $limit [, int &$count ]] )


Wyszukuje $subject(temat) pasującego do $patern(wzoru)  i zastępuje je zmienną $replacement.

 

Parametry

 

pattern
Wzorzec do wyszukania. Może być cigiem lub tablicą łańcuchów znaków

E modyfikatora powoduje preg_replace () traktowanie parametru zastępczego ($replacement)  jako kod PHP, po odpowiednich odniesieniach substytucji jest  on wykonywany. Wskazówka: upewnij się, że zastąpienie stanowi ważny ciąg kodu PHP, PHP, inaczej będzie skarżyć do parse error w linii zawierającej preg_replace ().

replacement

ciąg znaków lub tablica ciągóww do zastąpienia. Jeżeli ten parametr jest ciągiem i parametr pattern (wzór) jest tablicą, wszystkie modele zostaną zastąpione przez ten ciąg. Jeżeli oba parametry pattern (wzór) i replacement (zastąpienie) są tablicą,  pattern (wzór) zostanie zastąpiony przez replacement (zastąpienie). Jeśli istnieje mniej elementów w tablicy zastąpienia niż w strukturze tablicy, każdy dodatkowy wzór s zostanie zastąpiony przez pusty ciąg.


subject
ciąg znaków lub tablica ciągów do wyszukania i zastępienia

 

limit
Maksymalna możliwa zastępstw dla każdego wzoru w odniesieniu do każdego przedmiotu ciągu. Domyślna wartość to -1 (bez ograniczeń).

 

 

 

count

 

Jeśli określony, zmienna ta zostanie wypełniona liczbą wykonanych zastępstw.


Zwracane wartości

preg_replace_callback ()  zwraca tablicę, jeżeli parametr $subject  jest tablicą, lub ciągiem.

 Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 użycie zwrotu według numerów listy

<?php
$string = 'April 15, 2003';
$pattern = '/(\w+) (\d+), (\d+)/i';
$replacement = '${1}1,$3';
echo preg_replace($pattern, $replacement, $string);
?>

//Powyższy przykład wyświetli:

April1,2003


   

Example #2 Korzystanie z tablic indeksowanych z preg_replace()

<?php
$string = 'Szybki brązowy lis skoczył nad leniwym psem.';
$patterns[0] = '/szybki/';
$patterns[1] = '/brązowy/';
$patterns[2] = '/lis/';
$replacements[2] = 'niedźwiedź';
$replacements[1] = 'czarny';
$replacements[0] = 'wolny';
echo preg_replace($patterns, $replacements, $string);
?>

//Powyższy przykład wyświetli:

       
Czarny Niedźwiedź powoli skoczył nad leniwym psem.
   

//Przez ksorting (posortowanie) wzorca , powinniśmy dostać to, co chcieliśmy.

<?php
ksort($patterns);
ksort($replacements);
echo preg_replace($patterns, $replacements, $string);
?>

//Powyższy przykład wyświetli:

Powolny  niedźwiedź skoczył nad leniwym psem.


   

//Example #3 Zamiana kilku wartości

<?php
$patterns = array ('/(19|20)(\d{2})-(\d{1,2})-(\d{1,2})/',
                   '/^\s*{(\w+)}\s*=/');
$replace = array ('\3/\4/\1\2', '$\1 =');
echo preg_replace($patterns, $replace, '{startDate} = 1999-5-27');
?>

//Powyższy przykład wyświetli:

$startDate = 5/27/1999


   

Example #4 Korzystanie z "e" modyfikator

<?php
preg_replace("/(<\/?)(\w+)([^>]*>)/e",
             "'\\1'.strtoupper('\\2').'\\3'",
             $html_body);
?>

//To kapitalizuje wszystkie znaczniki HTML w tekście wejściowym
//Example #5 usuwanie spacji
//Ten przykład usunie nadmiar spacji z łańcucha.
 
<?php
$str = 'foo   o';
$str = preg_replace('/\s\s+/', ' ', $str);
// Będzie to teraz 'foo o'
echo $str;
?>

//Example #6 Korzystanie z parametru count

<?php
$count = 0;

echo preg_replace(array('/\d/', '/\s/'), '*', 'xp 4 to', -1 , $count);
echo $count; //3
?>

//Powyższy przykład wyświetli:

xp***to
3


   

 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors