Loading:


Klasa Button [AS 2]

Klasa: Button

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash6+

 

Wszystkie przyciski w pliku SWF są instancjami obiektu Button. Aby uruchomic przycisk do interakcji powinieneś mu nadać nazwę instancji w inspektorze właściwości. Dzięki temu będziesz sie do niego łatwo odwoływał oraz używał podanych tutaj metod oraz właściwości.

Klasa Button dziedziczy właściwości od klasy Object.


UWAGA! klasa Button nie posiada konstruktora.

 

Dostępne właściwości dla klasy Button.

_alpha:Number

Wartość alfa kanału (przezroczystości) dla przycisku sprecyzowana dla formy moj_btn.

blendMode:Object

Opcje miesznia dla przycisku.

cacheAsBitmap:Boolean

Jeśli ustawione jest na TRUE, wtedy Flash Player przetrzymuje (cache) wewnętrzną bitmapową reprezentację przycisku.

enabled:Boolean

Wartość logiczna, która sprecyzowuje czy przycisk jst aktywny.

filters:Array

Zindeksowana tablica zaiwerająca każdy obiekt filtru aktualnie powiązany z przyciskiem.

_focusrect:Boolean

Wartość logiczna, która sprecyzowuje czy przycisk powinien mieć domyślną żółtą obwódke kiedy przycisk z klawiatury zostanie naciśnięty.

_height:Number

Wysokość przycisku, podana w pikselach.

_highquality:Number

Wycofywana od Flash Player 7. Właściwość zostaje wyfofywana dla Button._quality.

Określa poziom wygładzenia dodanego do aktualnego pliku SWF.

menu:ContextMenu

Powiązuje obiekt ContextMenu z instancja przycisku moj_przycisk.

_name:String

Nazwa instancji przycisku sprecyzowana przez forme moj_btn.

_parent:MovieClip

Odwołanie do klipu filmowego lub do obiektu, który zawiera aktualny klip filmowy lub obiekt.

_quality:String

Właściwość (globalna); ustawia lub odzyskuje jakość obróbki grafiki używaną w SWF filmie.

_rotation:Number

Obracanie przycisku, podana w stopniach nachylenia od oryginalnego położenia.

scale9Grid:Rectangle

Obsza prostokątny, który definiuje dziewięc skalowanych regionów dla przycisku.

_soundbuftime:Number

Właściwość określająca liczbę w sekundach dźwięku przed odtworzeniem go prze Film (steam opcja).

tabEnabled:Boolean

Określa czy przycisk ma reagować na klawisz TAB.

tabIndex:Number

Ustawia własny porządek w jakim maja być zaznaczone przyciski w filmie przez klawisz TAB.

_target:String [odczyt-tylko]

Zwraca ścieźkę dostępu do przycisku.

trackAsMenu:Boolean

Wartość logiczna określająca czy przycisk ma reagować na akcję odebrane przez kursor myszki.

_url:String [odczyt-tylko]

Pozyskuje adres UR: pliku SWF, który tworzy przycisk.

useHandCursor:Boolean

Wartość logiczna określająca czy kurosr myszki po najechaniu na przycisk ma sie zmienić (kursor dłoni) czy też nie. Domyślnie jest TRUE.

_visible:Boolean

Wartość logiczna, określająca czy przyisk ma byc widoczny.

_width:Number

Szerokość przycisku, podana w pikselach.

_x:Number

Liczba, która określa położenie przycisku na ekranie w poziomie aktualnego lokalnego obiektu, kilpu filmowego lub sceny.

_xmouse:Number [odczyt-tylko]

Zwraca wartość x pozycji kursora myszki względem przycisku.

_xscale:Number

Pozioma skala przycisku od oryginalnych wilekości, wartości podawane w procentach.

_y:Number

Liczba, która określa położenie przycisku na ekranie w pionie aktualnego lokalnego obiektu, kilpu filmowego lub sceny.

_ymouse:Number [odczyt-tylko]

Zwraca wartość y pozycji kursora myszki względem przycisku.

_yscale:Number

Pionowa skala przycisku od oryginalnych wilekości, wartości podawane w procentach.

 

Dostępne zdarzenia dla klasy Button.

Nazwa Zdarzenia

Opis

onDragOut = function() {}

Wykonuje się kiedy przycisk myszy jest kliknięty nad przyciskiem i myszka zjedznie poza przycisk.

onDragOver = function() {}

Wykonuje się kiedy przycisk myszy jest kliknięty nad przyciskiem i myszka będzie na terenie przycisku.

onKeyDown = function() {}

Wykonuje się kiedy przycisk klawiatury jest naciśnięty.

onKeyUp = function() {}

Wykonuje się kiedy klawisz klawiatury zostaje zwolniony.

onKillFocus = function(newFocus:Object) {}

Wykonuje kiedy przycisk traci skupienie klawiatury.

onPress = function() {}

Wykonuje kiedy przycisk jest naciśnięty.

onRelease = function() {}

Wykonuje kiedy przycisk zostaje naciśniety i zwolniony.

onReleaseOutside = function() {}

Wykonuje kiedy przycisk zostanie naciśnięty, wyjdzie poza pole przycisku i klawisz zostanie zwolniony poza obszarem przycisku.

onRollOut = function() {}

Wykonuje kiedy kursor zjedzie poza obszar przycisku.

onRollOver = function() {}

Wykonuje kiedy kursor wjedzie na obszza przycisku.

onSetFocus = function(oldFocus:Object) {}

Wykonuje kiedy przycisk odbierze skupienie klawiatury.

 

Lista dostępnych metod dla klasy Button.

Nazwa

Opis

getDepth() : Number

Zwraca głębię instancji przycisku.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors