Loading:

HTML <samp> - Format kodu komputerowego

Znacznik <samp> służy do oznaczenia przykładu kodu komputerowego. Przeglądarki zwykle wyświetlają go używając czcionki o stałej szerokości znaków.


HTML <script> - dołącza kod skryptu do dokumentu HTML

Znacznik <script> służy do dołączenia do kodu HTML skryptu, np. w języku JavaScript.


HTML <select> - Tworzy liste rozwijaną

Znacznik <select> służy do utworzenia listy elementów, zarówno "zwykłej" (listbox) jak i rozwijalnej (combobox).


HTML <small> - zmienia format tekstu na mniejszy

Znacznik <small> zmienia format tekstu na mniejszy.


HTML <span> - służy do zgrupowania elementów typu inline

Znacznik <span> służy do zgrupowania elementów typu inline (np. słów w tekście albo obrazków), zazwyczaj w celu przypisania im określonego stylu.


HTML <strike> - przekreśla tekst

Znacznik <strike> zmienia format tekstu na przekreślony.


HTML <strong> - Pogrubia tekst

Znacznik <strong> służy do oznaczenia fragmentu tekstu który chcemy mocno zaakcentować. Przeglądarki zwykle wyświetlają go używając czcionki pogrubionej.


HTML <style> -służy do wstawienia stylu CSS

Znacznik <style> służy do wstawienia arkusza stylów CSS bezpośrednio do dokumentu HTML. Znacznik ten należy umieścić w sekcji <head> strony.


HTML <sub> - zmienia format tekstu na indeks górny

Znacznik <sub> zmienia format tekstu na indeks górny.


HTML <table> - służy do utworzenia tabeli.

Znacznik <table> służy do utworzenia tabeli. Tabela składa się z komórek (utworzonych za pomocą znaczników <td> i <th>), zgrupowanych w wiersze za pomocą znaczników <tr>. Tabele można też zagnieżdżać wewnątrz siebie.


HTML <tbody> - służy do oddzielenia wierszy tabeli

Znacznik <tbody> służy do oddzielenia wierszy tabeli będących jej właściwą zawartością od nagłówka tabeli (oznaczonego za pomocą znacznika <thead>) i stopki tabeli (oznaczonej za pomocą znacznika <tfoot>). Dzięki takiemu podziałowi przeglądarka może tak obsługiwać przewijanie strony aby nagłówek i stopka tabeli były zawsze widoczne


HTML <td> - tworzy komórkę tabeli

Znacznik <td> służy do utworzenia komórki tabeli.


HTML <textarea> + tworzy wieloliniowe pole do wprowadzania tekstu

Znacznik <textarea> służy do utworzenia wieloliniowego pola do wprowadzania tekstu.


HTML <tfoot> - służy do oddzielenia stopki od nagłówka tabeli.

Znacznik <tfoot> reprezentuje część podsumowującą tabeli. Między nim znajdują się definicje wierszy, znajdujących się w tej części tabeli.


HTML <th> - służy do utworzenia komórki nagłówka tabeli

Znacznik <th> służy do utworzenia komórki nagłówka tabeli. Tekst w takiej komórce zazwyczaj jest wyświetlany jako pogrubiony.


HTML <thead> - oddziela wiersze składające się na nagłówek od właściwej części tabeli

Znacznik <thead> reprezentuje część nagłówkową tabeli, znajdującej się nad główną częścią tabeli. Między nim znajdują się definicje wierszy, znajdujących się w tej części tabeli.


Poprzednia <<| 6/11 |>> Następna
6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors