Loading:


Tworzenie suwaka ( scroll bar ) przy użyciu wyłącznie kodu ActionScript 3.0

Skrypt jest stworzony z 3 plików AS: Scroll.as, ScrollApp.as, StageDetector.as oraz jednego pliku FLA, który używa klasy Scroll . Suwak działa na zasadzie "przyciągnij i upuść" oraz używa mechanizmu scrolowania na myszce.

 

Scroll to klasa posiadająca wszystkie funkcje suwaka (każdy suwak to jedna klasa Scroll z tekstem jako parametr w konstruktorze).

 

ScrollApp to aplikacja główna gdzie tworzymy obiekt tekstu oraz przypisujemy go do stworzenia nowego suwaka z klasy Scroll.as

 

StageDetector posiada funkcje przydatne dla suwaka podczas wychwytywania operacji.Napisz Artyku³

Listing

//kod dla pliku Scroll.as

package {
        import flash.display.*;
        import flash.text.*;
        import flash.events.*;
        import flash.utils.*;
        import flash.geom.*;
       
        public class Scroll extends Sprite {
       
                private var t:TextField;
                private var tWysokosc:Number;
                private var scrollTrack:Sprite;
                private var scrollThumb:Sprite;
                private var scrollbarSzerokosc:int = 15;
                private var minimumThumbWysokosc:int = 10;
                private var zmieniony:Boolean = false;
                private var dragging:Boolean = false;
       
                public function Scroll(pole:TextField) {
                        t = pole;
                        tWysokosc = t.height;
               
                        scrollTrack = new Sprite();
                        scrollTrack.graphics.lineStyle();
                        scrollTrack.graphics.beginFill(0x333333);
                        scrollTrack.graphics.drawRect(0, 0, 1, 1);
                        addChild(scrollTrack);
               
                        scrollThumb = new Sprite();
                        scrollThumb.graphics.lineStyle();
                        scrollThumb.graphics.beginFill(0xAAAAAA);
                        scrollThumb.graphics.drawRect(0, 0, 1, 1);
                        addChild(scrollThumb);
               
                        t.addEventListener(Event.SCROLL, skrolowanie);
                        scrollThumb.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, mouseDown);
               
                        var stageDetector:StageDetector = new StageDetector(this);
                        stageDetector.addEventListener(StageDetector.ADDED_TO_STAGE, dodanoDoSceny);
                        stageDetector.addEventListener(StageDetector.REMOVED_FROM_STAGE, usunietoZeSceny);
               
                        addEventListener(Event.ENTER_FRAME, enterFrameListener);
                        zmieniony = true;
                }
       
                private function dodanoDoSceny(e:Event):void {
                        stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, mouseUp);
                        stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, mouseDown);
                }
       
                private function usunietoZeSceny(e:Event):void {
                        stage.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, mouseUp);
                        stage.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, mouseDown);
                }
       
                private function enterFrameListener(e:Event):void {
                        if (t.height != tWysokosc) {
                                zmieniony = true;
                                tWysokosc = t.height;
                       
                                if (dragging) {
                                        scrollThumb.stopDrag();
                                        dragging = false;
                                }
                        }
               
                        if(zmieniony) {
                                aktualizacja();
                                zmieniony = false;
                        }
                }
       
                private function skrolowanie(e:Event):void {
                        if (t.scrollV > t.maxScrollV) {
                                return;
                        }
               
                        if(!dragging) {
                                zmieniony = true;
                        }
                }
       
                public function aktualizacja():void {
                        scrollTrack.x = t.x + t.width;
                        scrollTrack.y = t.y;
                        scrollTrack.height = t.height;
                        scrollTrack.width = scrollbarSzerokosc;
               
                        var widoczneLinie:int = t.bottomScrollV - (t.scrollV-1);
               
                        if (widoczneLinie < t.numLines) {
                                scrollThumb.visible = true;
                                var thumbWysokosc:int = Math.floor(t.height * (widoczneLinie/t.numLines));
                                scrollThumb.height = Math.max(minimumThumbWysokosc, thumbWysokosc);
                                scrollThumb.width = scrollbarSzerokosc;
                       
                                scrollThumb.x = t.x + t.width;
                                scrollThumb.y = t.y + (scrollTrack.height - scrollThumb.height)*((t.scrollV-1)/(t.maxScrollV-1));
                        }else{
                                scrollThumb.visible = false;
                        }
                }
       
                public function mouseDown (e:MouseEvent):void {
                        var bounds:Rectangle = new Rectangle(t.x + t.width, t.y, 0, t.height-scrollThumb.height);
                        scrollThumb.startDrag(false, bounds);
                        dragging = true;
                }
       
                public function mouseUp (e:MouseEvent):void {
                        if (dragging) {
                                synchTextToScrollThumb();
                                scrollThumb.stopDrag();
                                dragging = false;
                        }
                }
       
                public function mouseMove (e:MouseEvent):void {
                        if(dragging) {
                                synchTextToScrollThumb();
                        }
                }
               
                public function synchTextToScrollThumb():void {
                        var scrollThumbMaxY:Number = t.height-scrollThumb.height;
                        var scrollThumbY:Number = scrollThumb.y - t.y;
                        t.scrollV = Math.round(t.maxScrollV*(scrollThumbY/scrollThumbMaxY));
                }
        }
}
//kod dla pliku ScrollApp.as

package {
        import flash.display.*;
        import flash.text.*;
        import flash.events.*;
        import flash.utils.*;
       
        public class ScrollApp extends Sprite {
                public function ScrollApp() {
                        var tekst:TextField = new TextField();
                       
                        tekst.text = "1\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n8\n9\n10\n12\n13";
                        tekst.height = 50;
                        tekst.width = 100;
                        tekst.border = true;
                        tekst.background = true;
                        tekst.type = TextFieldType.INPUT;
                        tekst.multiline = true;
                        addChild(tekst);
                       
                        var mojScroll:Scroll = new Scroll(tekst);
                        addChild(mojScroll);
                }
        }
}

//kod dla pliku StageDetector.as

package {
  import flash.display.*;
  import flash.events.*;
 
  // Monitors a specified display object to see when it is added to or
  // removed from the Stage, and broadcasts the correspoding custom events
  // StageDetector.ADDED_TO_STAGE and StageDetector.REMOVED_FROM_STAGE.
 
  // USAGE:
  // var stageDetector:StageDetector = new StageDetector(someDisplayObject);
  // stageDetector.addEventListener(StageDetector.ADDED_TO_STAGE,
  //                                addedToStageListenerFunction);
  // stageDetector.addEventListener(StageDetector.REMOVED_FROM_STAGE,
  //                                removedFromStageListenerFunction);
  public class StageDetector extends EventDispatcher {
    // Event constants
    public static const ADDED_TO_STAGE:String = "ADDED_TO_STAGE";
    public static const REMOVED_FROM_STAGE:String = "REMOVED_FROM_STAGE";
   
    // The object for which ADDED_TO_STAGE and REMOVED_FROM_STAGE events
    // will be generated
    private var watchedObject:DisplayObject = null;
   
    // The root of the display hierarchy that contains watchedObject
    private var watchedRoot:DisplayObject = null;
   
    // Flag indicating whether watchedObject is currently on the
    // display list
    private var onStage:Boolean = false;

    // Constructor
    public function StageDetector (objectToWatch:DisplayObject) {
      // Begin monitoring the specified object
      setWatchedObject(objectToWatch);
    }

    // Begins monitoring the specified object to see when it is added to or
    // removed from the display list
    public function setWatchedObject (objectToWatch:DisplayObject):void {
      // Store the object being monitored
      watchedObject = objectToWatch;
     
      // Note whether watchedObject is currently on the display list
      if (watchedObject.stage != null) {
        onStage = true;
      }

      // Find the root of the display hierarchy containing the
      // watchedObject, and register with it for ADDED/REMOVED events.
      // By observing where watchedObject's root is added and removed,
      // we'll determine whether watchedObject is on or off the
      // display list.
      setWatchedRoot(findWatchedObjectRoot());
    }
   
    // Returns a reference to the object being monitored
    public function getWatchedObject ():DisplayObject {
      return watchedObject;
    }    

    // Frees this StageDetector object's resources. Call this method before
    // discarding a StageDetector object.
    public function dispose ():void {
      clearWatchedRoot();
      watchedObject = null;
    }

    // Handles Event.ADDED events targeted at the root of
    // watchedObject's display hierarchy
    private function addedListener (e:Event):void {
      // If the current watchedRoot was added...
      if (e.eventPhase == EventPhase.AT_TARGET) {
        // ...check if watchedObject is now on the display list
        if (watchedObject.stage != null) {
          // Note that watchedObject is now on the display list
          onStage = true;
          // Notify listeners that watchedObject is now
          // on the display list
          dispatchEvent(new Event(StageDetector.ADDED_TO_STAGE));
        }
        // watchedRoot was added to another container, so there's
        // now a new root of the display hierarchy containing
        // watchedObject. Find that new root, and register with it
        // for ADDED and REMOVED events.
        setWatchedRoot(findWatchedObjectRoot());
      }
    }

    // Handles Event.REMOVED events for the root of
    // watchedObject's display hierarchy
    private function removedListener (e:Event):void {
      // If watchedObject is on the display list...
      if (onStage) {
        // ...check if watchedObject or one of its ancestors was removed
        var wasRemoved:Boolean = false;
        var ancestor:DisplayObject = watchedObject;
        var target:DisplayObject = DisplayObject(e.target);
        while (ancestor != null) {
          if (target == ancestor) {
            wasRemoved = true;
            break;
          }
          ancestor = ancestor.parent;
        }      
       
        // If watchedObject or one of its ancestors was removed...
        if (wasRemoved) {
          // ...register for ADDED and REMOVED events from the removed
          // object (which is the new root of watchedObject's display
          // hierarchy).
          setWatchedRoot(target);
         
          // Note that watchedObject is not on the display list anymore
          onStage = false;
         
          // Notify listeners that watchedObject was removed from the Stage
          dispatchEvent(new Event(StageDetector.REMOVED_FROM_STAGE));
        }
      }
    }
   
    // Returns the root of the display hierarchy that currently contains
    // watchedObject
    private function findWatchedObjectRoot ():DisplayObject {
      var watchedObjectRoot:DisplayObject = watchedObject;
      while (watchedObjectRoot.parent != null) {
        watchedObjectRoot = watchedObjectRoot.parent;
      }
      return watchedObjectRoot;
    }

    // Begins listening for ADDED and REMOVED events targeted at the root of
    // watchedObject's display hierarchy
    private function setWatchedRoot (newWatchedRoot:DisplayObject):void {
      clearWatchedRoot();
      watchedRoot = newWatchedRoot;
      registerListeners(watchedRoot);
    }
   
    // Removes event listeners from watchedRoot, and removes
    // this StageDetector object's reference to watchedRoot
    private function clearWatchedRoot ():void {
      if (watchedRoot != null) {
        unregisterListeners(watchedRoot);
        watchedRoot = null;
      }
    }    

    // Registers ADDED and REMOVED event listeners with watchedRoot
    private function registerListeners (target:DisplayObject):void {
      target.addEventListener(Event.ADDED, addedListener);
      target.addEventListener(Event.REMOVED, removedListener);
    }

    // Unregisters ADDED and REMOVED event listeners from watchedRoot
    private function unregisterListeners (target:DisplayObject):void {
      target.removeEventListener(Event.ADDED, addedListener);
      target.removeEventListener(Event.REMOVED, removedListener);
    }
  }
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors