Loading:


JavaScript Array

Pozwala na pracę z tablicami.


Tworzony przez

Konstruktor obiektu Array:


new Array(długośćTablicy)

new Array(element0, element1, ..., elementN)Literał tablicy:


[element0, element1, ..., elementN]ParametrydługośćTablicy -Początkowa długość tablicy. Aby móc przetwarzać wartości używamy własności długości tablicy length. Jeśli określona wartość nie jest liczbą, zostanie utworzona tablica jednoelementowa, a jej pierwszy element będzie posiadał ową wartość. Maksymalna długość tablicy wynosi 4,294,967,295 elementów.elementN -Lista wartości elementów tablicy. Tablica jest inicjowana z określonymi wartościami jako jej elementami, a długość tablicy (length) odpowiada liczbie jej elementów.OpisTablica jest uporządkowanym zbiorem wartości przyporządkowanych ustalonej pojedynczej zmiennej.


Poniższy przykład tworzy obiekt Array przy użyciu literału tablicy. Tablica kawa zawiera trzy elementy i ma długość (length) równą 3:


kawa = ["mocca", "cappucino", "zbożowa"]Można utworzyć tzw. zwartą tablicę składającą się z dwóch lub więcej elementów, o początkowym indeksie 0, jeśli poda się początkowe wartości wszystkich elementów. Zwarta tablica to taka, w której każdy element posiada wartość. Poniższy kod tworzy zwartą tablicę o trzech elementach:


myArray = new Array("Hello", myVar, 3.14159) Dostęp do elementów tablicyDo elementów tablicy odwołujemy się po ich liczbie porządkowej (zaczynając od zera). Przykładowo, jeśli mamy zdefiniowaną tablicę:


mojaTablica = new Array("Wiatr","Deszcz","Ogień")
Do pierwszego elementu odwołujemy się poprzez mojaTablica[0], a do drugiego poprzez mojaTablica[1].


Podawanie pojedynczego parametruJeśli konstruktor Array zostanie wywołany z pojedynczym parametrem liczbowym, parametr ten zostanie uznany za początkową długość tablicy. Poniższy kod tworzy tablicę pięciu elementów:


rodzajPlatnosci = new Array(5)Zachowanie konstruktora Array zależy od tego, czy jedyny parametr jest liczbą.


 • Jeśli jedyny parametr jest liczbą, konstruktor konwertuje tę liczbą do 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku i tworzy tablicę o długości (liczbie elementów, length) równej tej liczbie. Tablica początkowo nie zawiera żadnych elementów, mimo że ma niezerową długość. • Jeśli parametr ten nie jest liczbą, tworzona jest tablica o długości 1, a parametr ten staje się jej pierwszym elementem.Poniższy kod tworzy tablicę o długości 25, a następnie przypisuje wartości pierwszym trzem elementom:


rodzajeMuzyki = new Array(25)

rodzajeMuzyki[0] = "R&B"

rodzajeMuzyki[1] = "Blues"

rodzajeMuzyki[2] = "Jazz"Pośrednie zwiększanie długości tablicyDługość tablicy wzrasta samoczynnie, jeśli elementowi o indeksie wyższym niż obecna długość zostanie przypisana wartość. Poniższy kod tworzy tablicę o zerowej długości, a następnie przypisuje do niej 99. element. W wyniku długość tablicy zostaje zmieniona na 100.


kolory = new Array();

kolory[99] = "ciemnoniebieski";

własności i elementy zwracają wartości z poniższej tabeli:Własność/Element Opis Przykład
input Wartość tylko-do-odczytu, opisująca oryginalny łańcuch znaków, do którego porównano wyrażenie regularne. cdbBdbsbz
index Własność tylko-do-odczytu, będąca indeksem (zaczynając od 0) porównanego znaku w łańcuchu znaków. 1
[0] Element tylko-do-odczytu, zawierający ostatnio porównane znaki. dbBd
[1], ...[n] Elementy tylko-do-odczytu, zawierające podobne podłańcuchy znaków, zawarte w wyrażeniu regularnym. Liczba możliwych podłańcuchów jest nieskończona. [1]=bB
[2]=dPrzykłady

Przykład: Tworzenie tablicy

Poniższy kod tworzy tablicę msgArray o długości 0, a następnie przypisuje wartości do msgArray[0] i msgArray[99], zwiększając długość tablicy do 100.

msgArray = new Array()

msgArray[0] = "Witaj,"

msgArray[99] = "świecie"

// Poniższy warunek jest spełniony,

// ponieważ zdefiniowano element msgArray[99].

if (msgArray.length == 100)

   myVar="Długość tablicy jest równa 100."Przykład: Tworzenie tablicy dwuwymiarowej


Poniższy kod tworzy tablicę dwuwymiarową i przypisuje wyniki do zmiennej myVar.

myVar="Test tablicy wielowymiarowej; "

a = new Array(4)

for (i=0; i < 4; i++) {

   a[i] = new Array(4)

   for (j=0; j < 4; j++) {

      a[i][j] = "["+i+","+j+"]"

   }

}

for (i=0; i < 4; i++) {

   str = "Wiersz "+i+":"

   for (j=0; j < 4; j++) {

      str += a[i][j]

   }

   myVar += str +"; "

}
Poniższy łańcuch znaków będzie przypisany do zmiennej myVar (linie zostały przełamane dla zwiększenia czytelności):

Test tablicy wielowymiarowej;

Wiersz 0:[0,0][0,1][0,2][0,3];

Wiersz 1:[1,0][1,1][1,2][1,3];

Wiersz 2:[2,0][2,1][2,2][2,3];

Wiersz 3:[3,0][3,1][3,2][3,3];Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
Całkiem dobre
autor: mordecki | 12343 | 2011-03-15 16:56:40


  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors