Loading:


Klasa GlowFilter [AS 2]

Klasa: GlowFilter

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

GlowFilter([kolor:Number], [przezroczystość:Number], [rozmycieX:Number], [rozmycieY:Number], [intensywność:Number], [jakość:Number], [wewnątrzn:Boolean], [tło:Boolean])

 

[UWAGA nazwy zmiennych nie powinny miec polskich znaków w prawdziwym kodzie AS !!!]

 

Opis

 

Klasa GlowFilter pozwala ci na dodanie efektu poświaty dla obiektów Flash'a.

 

Użycie filtrów zależy od obiektu na który nakładasz filtr:

 • Aby zastosować filtry dla klipów filmowych podczas środowiska uruchomionego programu, użyj właściwości filters . Tą właściwość możesz w każdej chwili usunąć po przez czyszczenie właściwości filters.
 • Aby zastosować filtry dla obiektów BitmapData, użyj BitmapData.applyFilter() metody.

 

Jeśli nakładasz filtr na klip filmowy lub przycisk wtedy właściwość cacheAsBitmap jest ustawiana na TRUE. Jeśli natomiast wyczysścisz wszystkei filtr wtedy opcja przywracana jest na domyślną (FALSE).

 

Maksymalne rozmiary dla obrazu do nałożenia filtru to 2880 pikseli kwadrat.

 

Parametry

 

WSZYSTKIE PARAMETRY SĄ OPCJONALNE W KLASIE DropShadowFilter.

 

kolor:Number - Kolor wypełnienia dla poświaty, podany w formie heksodecymalnej 0xRRGGBB. Domyślna wartość wynosi 0x000000.

 

przezroczystość:Number - Wartość kanału alpha (przezroczystości) dla cienia. Dostępne wartości to przedział od 0 do 1.0. Domyślna wartość to 0. Przykładowo, wartość 0.25 ustawia przezroczystość na 25%. Domyślna wartość wynosi 1.

 

rozmycieX:Number - Ilość horyzotalnego rozmycia. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255 (punkt płynący). Domyślna wartość to 4. Wartości do potęgi 2 (np 2, 4, 8, 16, 32) są zoptymalizowane do szybszego renderowania tego efektu.

 

rozmycieY:Number - Ilość pionowego rozmycia. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255 (punkt płynący). Domyślna wartość to 4. Wartości do potęgi 2 (np 2, 4, 8, 16, 32) są zoptymalizowane do szybszego renderowania tego efektu.

 

intensywność:Number - Intensywność samej poświaty. Im większa wartość tym kolor jest  znamienowany mocniej do kontrastu pomiędzy poświatą, a tłem. Dostępne wartości to przedizał od 0 do 255. Domyślną wartością jest 1.

 

jakość:Number - Liczba razy do nałożenia filtru. Dostępne wartości to przedział od 0 do 15. Domyślną wartością jest 1. Wartość 2 symbolizuje zwykła jakośćm natomiast 3 już wysoką jakość.

 

wewnętrzn:Boolean - Wskazuje czy poświata ma być wewnątrz czy też na zewnątrzn od oryginalnego obiektu. Domślna wartość to FALSE, poświata zewnętrzna.

 

tlo:Boolean - Nadaje efekt przezroczystości oryginalnego obiektu oraz wypelnia go kolorem tła filmu (TRUE). Domyślna wartością jest FALSE.

 

Dostępne metody dla klasy GlowFilter

Nazwa

Opis

clone() : GlowFilter

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu.

 

Dostępne właściwości dla klasy GlowFilter

Nazwa

Opis

alpha:Number

Wartość kanału Alpha przezroczystości dla poświaty.

blurX:Number

Ilość rozmycia horyzontalnego.

blurY:Number

Ilość rozmycia pionowego.

color:Number

Kolor wypełnienia dla poświaty.

inner:Boolean

Wskazuje czy poświata ma być wewnętrzna.

knockout:Boolean

Wskazuje czy obiekt ma mieć wypełnienie.

quality:Number Wskazuje liczbę razy nałożenia filtru.
strength:Number Wskazuje intensywność poświaty.


Napisz Artyku³

Listing

import flash.filters.GlowFilter;

var rect:MovieClip = stworzProstokat(100, 100, 0x003366, "gradientGlowFilterExample");

var kolor:Number = 0x33CCFF;
var przezroczystosc:Number = 0.8;
var rozmycieX:Number = 35;
var rozmycieY:Number = 35;
var nasycenie:Number = 2;
var jakosc:Number = 3;
var wewnatrz:Boolean = false;
var tlo:Boolean = false;

var filtr:GlowFilter = new GlowFilter(kolor,
                                        przezroczystosc,
                                        rozmycieX,
                                        rozmycieY,
                                        nasycenie,
                                        jakosc,
                                        wewnatrz,
                                        tlo);
var filtrArray:Array = new Array();
filtrArray.push(filtr);
rect.filters = filtrArray;

function stworzProstokat(w:Number, h:Number, bgColor:Number, name:String):MovieClip {
    var mc:MovieClip = this.createEmptyMovieClip(name, this.getNextHighestDepth());
    mc.beginFill(bgColor);
    mc.lineTo(w, 0);
    mc.lineTo(w, h);
    mc.lineTo(0, h);
    mc.lineTo(0, 0);
    mc._x = 20;
    mc._y = 20;
    return mc;
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38423
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors