Loading:


Klasa XML [AS 2]

Klasa: XML

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

Użyj metod oraz właściwości klasy XML, aby wczytać, przetworzyć, wysłać, stworzyć lub manipulować dokument drzewa XML.

 

Musisz użyć konstruktora new XML(), aby stworzyć obiekt XML, przed wywołanie metod klasy XML.

 

Dokument XML jest zaprezentowany we Flash'u przez klasę XML. Każdy element dokumentu hierarchicznego jest zaprezentowany przez obiekt XMLNode.

 

Po więcej informacji, patrz klasa XMLNode, szeczeólnie: appendChild(), attributes, childNodes, cloneNode(), firstChild, hasChildNodes(), insertBefore(), lastChild, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, parentNode, previousSibling, removeNode(), oraz toString().

 

We wcześniejszych wersjach ActionScript, wcześniejsze metody oraz właściwości były dokumentowane w klasie XML, teraz są one udokumentowane w XMLNode.

 

Wskazówka: Obiekty XML oraz XMLNode są zmodelowane po W3C DOM Level 1 rekomendacji, którą można zobaczyć na http://www.w3.org/tr/1998/REC-DOM-Level-1-19981001/level-one-core.html. Ta rekomendacja określa interfejs Node oraz Document. Interfejs Document dziedziczy od interfejsu Node oraz dodaje metody takie jak createElement() czy createTextNode(). W ActionScript, obiekty XML i XMLNode są zaprojektowane, aby podzielić funkcjonalność wzdłóż podbnych linii.


Dostępne właściwości dla klasy XML

Nazwa

Opis

contentType:String

Zawartość typu MIME, która jest wysłana do serwera, kiedy wywołujesz metodę: XML.send() lub XML.sendAndLoad() method.

docTypeDecl:String

Określa informację o deklaracji DOCTYPE dokumentu XML.

idMap:Object

Obiekt zawierający przodki pliku XML, ktore posiadają atrybut  id załączony.

ignoreWhite:Boolean

Domyślnie ustawione na FALSE.

loaded:Boolean

Właściwość, określający, czy dokument XML, został pomyślnie załadowany.

status:Number

Automatycznie wysyła oraz zwraca wartość liczbową, która określa, czy dokument XML został poprawnie przetworzony do obiektu XML.

xmlDecl:String

Ciąg znaków, określający informacje o deklaracji dokumentu XML.

 

Dostępne zdarzenia dla klasy XML

Zdarzenie

Opis

onData = function(zrodlo:String) {}

Wywołuje się, gdy tekst XML zostaje pobrany z serwera, lub kiedy wystąpi błąd podczas pobierania z serwera pliku XML.

onHTTPStatus = function(httpStatus:Number) {}

Wywołuje się, gdy Flash Player odbiera kod statusu HTTP od serwera.

onLoad = function(sukces:Boolean) {}

Wywołuje się, gdy Flash Player pobierze dokument XML w całości.Dostępne metody dla klasy XML

Nazwa

Opis

addRequestHeader(naglowek:Object, wartoscNaglowka:String) : Void

Dodaje lub zmienia  wymagane nagłówki HTTP (jak na przykład Content-Type lub SOAPAction) wysyłane przez akcje POST.

createElement(nazwa:String) : XMLNode

Tworzy nowy element XML, z nazwą określoną w parametrze.

createTextNode(wartosc:String) : XMLNode

Tworzy nowy tekstowy przodek XML, określony przez tekst 'wartosc'.

getBytesLoaded() : Number

Zwraca liczbę bajtów załadowanch (strumieniowo) dla dokumentu XML.

getBytesTotal() : Number

Zwraca rozmiar, w bajtach,dokumentu XML.

load(url:String) : Boolean

Wczytuje dokument XML z określonej lokalizacji URL oraz zamienia zawartości określonego obiektu XML z pobranymi danymi XML.

parseXML(wartosc:String) : Void

Przetwarza tekst XML, określony w parametrze 'wartosc', oraz wypełnia określony obiekt XML z wynikowym drzewem XML.

send(url:String, [cel:String], [metoda:String]) : Boolean

Zakodowuje określony obiekt XML do dokumentu XML oraz wysyła go na określony adres URL 'cel'.

sendAndLoad(url:String, wynikowyXML:XML) : Void

Zakodowuje określony obiekt XML do dokumentu XML, wysyła go na określony adres URL używając metody POST, pobiera odpowiedź serwera, oraz wczytuje go do wynikowyXML, określonego w parametrach.Napisz Artyku³

Listing

//#1

var moj_xml:XML = new XML();

//#2

var inny_xml:XML = new XML("<status nazwa=\"Loading\"><wartosc>Zaladowane</wartosc></status>");

 
Dodano przez: anonim Ranga: Poziom 1 Punktów:
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors