Loading:


Wczytywanie oraz zapisywanie plików w ActionScript 3

Skrypt tworzy prosty GUI z dwoma przyciskami do wczytania pliku z dysku, oraz drugi do zapisania wczytanego pliku. Zawartość pliku jest pokazywana polu tekstowym, które możemy edytować.

 

Przykład On-line:

 

 

Aby skrypt zadziałał, potrzebujemy dodatkowej klasy o nazwie Przycisk.as.Napisz Artyku³

Listing

//KOD DLA GŁÓWNEGO FILMU

import flash.display.*;
import flash.events.*;
import flash.text.*;
import flash.net.*;

var plik:FileReference;
var tekst:TextField;
ustawSrodowisko();

function ustawSrodowisko():void {
        stage.scaleMode = StageScaleMode.NO_SCALE;
        stage.align = StageAlign.TOP_LEFT;
       
        tekst = new TextField();
        tekst.height = 200;
        tekst.width = 400;
        tekst.border = true;
        tekst.multiline = true;
        tekst.type = "input";
        tekst.y = 35;
        addChild(tekst);
       
        var przycisk1:Przycisk = new Przycisk("Wczytaj Plik");
        var przycisk2:Przycisk = new Przycisk("Zapisz Plik");
        przycisk1.x = 5;
        przycisk1.y = 2;
        przycisk2.y = 2;
        przycisk2.x = 110;
        addChild(przycisk1);
        addChild(przycisk2);
        przycisk1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, wczytaj);
        przycisk2.addEventListener(MouseEvent.CLICK, zapisz);
       
        plik = new FileReference();
        plik.addEventListener(Event.SELECT, wybrano_plik);
        plik.addEventListener(Event.COMPLETE, wczytano_plik);
}

function wczytaj(e:Event):void {
        plik.browse();
}

function wybrano_plik(e:Event):void {
        plik.load();
}

function wczytano_plik(e:Event):void {
        tekst.text = plik.data.readUTFBytes(plik.data.length);
}

function zapisz(e:Event):void {
        plik.save(tekst.text, plik.name);
}//KOD DLA PLIKU Przycisk.as


package
{
        import flash.display.*;
        import flash.events.*;
        import flash.text.*;

        public class Przycisk extends Sprite
        {
                public function Przycisk(tekst:String):void
                {
                        graphics.beginFill(0xCCCCCC);
                        graphics.drawRect(0, 0, 100, 30);
                        var tf:TextField = new TextField();
                        tf.y = 5;
                        var format:TextFormat = new TextFormat();
                        format.font = "Verdana";
                        format.color = 0x000000;
                        format.size = 12;
                        format.align = "center";
                        tf.defaultTextFormat = format;
                        tf.selectable = false;
                        tf.text = tekst;
                        tf.width = 100;
                        addChild(tf);
                }
        }
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors