Loading:


Javascript Objekt Boolean

Obiekt główny

Obiekt Boolean jest obiektem opakowującym (ang. wrapper) dla wartości logicznych.

Składnia

new Boolean(wartosc)

Parametry

wartosc - Początkowa wartość obiektu Boolean.

Opis

Wartość przekazana jako pierwszy parametr jest w razie konieczności konwertowana do wartości logicznej. Jeśli wartość zostanie pominięta lub będzie równa 0, -0, null, false, NaN, będzie pustym łańcuchem znaków ("") lub będzie niezdefiniowana, obiekt przyjmie początkową wartość false. Dowolna inna wartość, włączając łańcuch znaków "false", spowoduje utworzenie obiektu z początkową wartością true.

Nie należy mylić prostych wartości logicznych true i false z wartościami true i false obiektu Boolean.

Każdy obiekt, którego wartością nie jest wartość undefined lub null, w tym obiekt Boolean posiadający wartość false, traktowany jest w instrukcjach warunkowych jako true. Przykładowo warunek w poniższej instrukcji if będzie miał wartość true:

x = new Boolean(false);

if (x) {

  // . . . ten kod zostanie wykonany

}Taka sytuacja nie zachodzi przy prostych wartościach logicznych. Przykładowo warunek w poniższej instrukcji if będzie miał wartość false::

x = false;

if (x) {

  // . . . ten kod nie zostanie wykonany

}


Nie należy zatem używać obiektu Boolean do konwersji wartości nie będącej wartością logiczną na wartość typu Boolean. Zamiast tego należy skorzystać z funkcji Boolean():


x = Boolean(wyrazenie);     // zalecane
x = new Boolean(wyrazenie); // nie należy używać
Jeśli jako wartość początkową określony zostanie dowolny obiekt, w tym obiekt Boolean o wartości false, nowy obiekt Boolean będzie miał wartość true.

myFalse = new Boolean(false);   // wartość początkowa: false

g = new Boolean(myFalse);       // wartość początkowa: true

myString = new String("Hello"); // obiekt String (łańcuch znaków)

s = new Boolean(myString);      // wartość początkowa: true


Nie należy używać obiektu Boolean zamiast prostej wartości logicznej.

Własności


prototype: definiuje własność współdzieloną przez wszystkie obiekty Boolean.

Własności dziedziczone z Function.prototype
caller, constructor, length, name
Metody


Globalny obiekt Boolean sam w sobie nie zawiera żadnych metod, jednak dziedziczy on niektóre metody poprzez łańcuch prototypu.

Metody dziedziczone z Function.prototype
apply, call, toSource, toString, valueOf

Metody dziedziczone z Object.prototype
__defineGetter__, __defineSetter__, hasOwnProperty, isPrototypeOf, __lookupGetter__, __lookupSetter__, __noSuchMethod__, propertyIsEnumerable, unwatch, watch
Przykłady


Tworzenie obiektów Boolean z początkową wartością „fałsz”


bNoParam = new Boolean();

bZero = new Boolean(0);

bNull = new Boolean(null);

bEmptyString = new Boolean("");

bfalse = new Boolean(false);Tworzenie obiektów Boolean z początkową wartością „prawda”


btrue = new Boolean(true);

btrueString = new Boolean("true");

bfalseString = new Boolean("false");

bSuLin = new Boolean("Su Lin");

 Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors