Loading:


Tworzenie skryptów logowania

Tworzenie skryptów logowania

Za pomocą skryptów logowania można definiować zadania wykonywane zawsze podczas logowania się użytkownika na określony komputer. Skrypty mogą wykonywać polecenia systemowe, ustawiać zmienne środowiskowe i wywoływać inne skrypty lub programy wykonywalne. Systemy operacyjne z rodziny Windows Server 2003 obsługują dwa środowiska skryptów: procesor poleceń uruchamia pliki zawierające polecenia wsadowe, a Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Script Host) uruchamia pliki zawierające polecenia w języku VBScript (Microsoft Visual Basic Scripting Edition) lub Jscript. Skrypty logowania można tworzyć za pomocą dowolnego edytora tekstów. Do zadań wykonywanych przez skrypty logowania należą:

    * mapowanie dysków sieciowych,
    * instalowanie i ustawianie domyślnej drukarki użytkownika,
    * zbieranie informacji o systemie komputera,
    * aktualizowanie sygnatur wirusów,
    * aktualizowanie oprogramowania.

Poniższy przykładowy skrypt logowania zawiera polecenia języka VBScript, które za pomocą interfejsu ADSI (Active Directory Service Interfaces) wykonują trzy typowe zadania uzależnione od członkostwa grup użytkownika:

   1. Mapuje dysk H: do katalogu macierzystego użytkownika, wywołując metodę MapNetworkDrive obiektu Network modelu WSH z właściwością UserName tego obiektu.
   2. Za pomocą obiektu IADsADSystemInfo interfejsu ADSI uzyskuje nazwę wyróżniającą bieżącego użytkownika, która z kolei służy do łączenia się z obiektem odpowiadającym temu użytkownikowi w usłudze Active Directory. Po nawiązaniu połączenia za pomocą atrybutu memberOf użytkownika pobierana jest lista grup, których użytkownik jest członkiem. Wielowartościowa list nazw grup jest złączana w jeden ciąg znaków za pomocą funkcji Join języka VBScript, aby łatwiej było wyszukiwać docelowe nazwy grup.
   3. Jeśli bieżący użytkownik jest członkiem jednej z trzech grup zdefiniowanych na początku skryptu, wówczas skrypt mapuje literę G: na dysk udostępniony grupy i ustawia domyślną drukarkę użytkownika jako drukarkę grupy.

Aby utworzyć przykładowy skrypt logowania

   1. Otwórz program Notatnik.
   2. Skopiuj i wklej albo wpisz poniższy tekst:

      Const ENGINEERING_GROUP     = "cn=engineering" Const FINANCE_GROUP         = "cn=finance" Const HUMAN_RESOURCES_GROUP = "cn=human resources"      Set wshNetwork = CreateObject("WScript.Network") wshNetwork.MapNetworkDrive "h:", "\\FileServer\Users\" & wshNetwork.UserName      Set ADSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo") Set CurrentUser = GetObject("LDAP://" & ADSysInfo.UserName) strGroups = LCase(Join(CurrentUser.MemberOf))      If InStr(strGroups, ENGINEERING_GROUP) Then          wshNetwork.MapNetworkDrive "g:", "\\FileServer\Engineering\" wshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\PrintServer\EngLaser" wshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\PrintServer\Plotter" wshNetWork.SetDefaultPrinter "\\PrintServer\EngLaser"      ElseIf InStr(strGroups, FINANCE_GROUP) Then          wshNetwork.MapNetworkDrive "g:", "\\FileServer\Finance\" wshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\PrintServer\FinLaser" wshNetWork.SetDefaultPrinter "\\PrintServer\FinLaser"      ElseIf InStr(strGroups, HUMAN_RESOURCES_GROUP) Then          wshNetwork.MapNetworkDrive "g:", "\\FileServer\Human Resources\" wshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\PrintServer\HrLaser" wshNetWork.SetDefaultPrinter "\\PrintServer\HrLaser"      End If

   3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
   4. W polu Zapisz w kliknij katalog odpowiadający folderowi udostępnianemu usługi Logowanie do sieci na kontrolerze domeny (zwykle %systemroot%\SYSVOL\Sysvol\NazwaDomeny\Scripts, gdzie NazwaDomeny oznacza w pełni kwalifikowaną nazwę domeny).
   5. W polu Zapisz jako typ kliknij opcję Wszystkie pliki.
   6. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku z rozszerzeniem vbs, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Pliki zawierające polecenia w języku VBScript są przez Hosta skryptów systemu Windows identyfikowane za pomocą rozszerzenia vbs.

Uwagi

    * Aby otworzyć program Notatnik, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Notatnik.
    * Aby użyć przykładowego skryptu logowania, należy zmienić nazwy grup, litery dysków sieciowych i ścieżki UNC na zgodne z używanym środowiskiem.
    * Aby uruchomić skrypt logowania, należy przypisać go użytkownikowi lub grupie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przypisywanie skryptu logowania użytkownikowi lub grupie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i używania skryptów logowania, zobacz Skrypty logowania, „Windows Script” w witrynie firmy Microsoft w sieci Web oraz witrynę zestawów Microsoft Windows Resource Kit w sieci Web.
Informacje o różnicach w działaniu

    * Serwer może działać w różny sposób w zależności od wersji zainstalowanego systemu operacyjnego, uprawnień konta i ustawień menu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie Pomocy w sieci Web.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: fragmen Ranga: Poziom 3 Punktów: 50
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors