Loading:


Klasa TextField [AS 2]

Klasa: TextField

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 6+

 

Klasa TextField jest używana do tworzenia obszarów dla tekstów wyświetlanych oraz wejściowych. Wszystkie dynamiczne oraz wejściowe pola tekstowe w pliku SWF są instancjami klasy TextField. Możesz nadać polu tekstowym nazwę instancji, w inspektorze Właściwości oraz użyć metod i właściwości klasy TextField, aby manipulowac go przez ActionScript. Nazwa instancji TextField są wyświetlone w Explorerze Filmu [ Movie Explorer ] oraz w Insert Target Path dialogowym oknie w panelu Actions.

 

Aby stworzyć pole tekstowe dynamicznie, nie musisz używać operatora new . Zamiast tego, możesz użyć MovieClip.createTextField(). Domyślnymi wymiarami dla pola tekstowego są 100 x 100 pikseli.

 

Metody klasy TextField pozwalają ci na ustawianie, zaznaczanie, oraz manipulowanie tekstu w dynamicznych oraz wejściowych polach tekstowych, które stworzyłeś w GUI lub w ActionScript.

 

ActionScript dostarcza kilka sposobów do formatowania twojego tekstu podczas trybu pracy. Klasa TextFormat pozwala ci na ustawieniu znaku oraz paragrafu dla obiektów TextField. W Flash Player 7 oraz późniejszych, możesz nadać Kaskadowe Arkusze Styli [Cascading Style Sheets ] (CSS) , do pól tekstowych, używając w tym celu TextField.styleSheet właściwości oraz klasy StyleSheet. Możesz użyć CSS do stylowania wbudowanych tagów HTML, do zdefiniowania nowego formatowania tagów, lub nadania stylów. Możesz dołączyć sformatowany tekst HTML, który może opcjonalnie używać styli CSS, bezpośrednio do pola tekstowego. W Flash Player 7 oraz późniejszych, tekst HTML, który dołączasz do pola tekstowego, może zawierać osadzone media (klipy fimowe, pliki SWF, JPEG, GIF oraz PNG pliki). Tekst zawija się wokół, osadzonej multimedii, w ten sam sposób jak w przeglądarce internetowej robi to HTML dokument.

 

Flash Player wspomaga, niektóre tagi HTML, które możesz użyc do formatowania tekstu.

 

Dostępne właściwości dla klasy TextField

Nazwa

Opis

_alpha:Number

Ustawia lub odzyskuje wartość kanału alpha przezroczytości pola tekstowego.

antiAliasType:String

Typ wygładzenia dla tej instancji TextField.

autoSize:Object

Kontroluje automatyczne powiększanie się oraz wyrównanie dla pola tekstowego.

background:Boolean

Określa czy pole tekstowe posiada wypełnienie tła.

backgroundColor:Number

Określa kolor tła dla pola tekstoweg.

border:Boolean

Określa czy pole tekstowe posiada obramowanie.

borderColor:Number

Określa kolor obramowania pola tekstowego.

bottomScroll:Number [odczyt-tylko]

Liczba (bazująca na indeksie 0), określająca dolna linię widoczną dla pola tekstowego.

condenseWhite:Boolean

Wartość logiczna określająca dodatkowe białe znaki (spacje, linie łamiące, itp) w polu tekstoweym HTML, jakie mają być usunięte.

embedFonts:Boolean

Określa, czy użyć do renderowania osadzonej czcionki konturowej.

filters:Array

Zindeksowana tablica posiadająca, każdy obiekt filtru, aktualnie nadany na dane pole tekstowe.

gridFitType:String

Typ dopasowanej siatki, użytej dla intancji TextField.

_height:Number

Wysokość pola tekstowego, podana w pikselach.

_highquality:Number

Wycofywana od Flash Player 7. Ta właściwość jest wycofywana na rzecz TextField._quality.

Określa poziom wygładzenia nadany na aktualny plik SWF.

hscroll:Number

Określa, aktualną poziomową przewijaną pozycję.

html:Boolean

Flaga określająca, czy pole tekstowe reprezentuje kod HTML.

htmlText:String

Jeśli pole tekstowe est HTML polem tekstowym, wtedy ta właściwość zawiera reprezentację znaczników HTML, tego pola tekstowego.

length:Number [odczyt-tylko]

Określa liczbę znaków w polu tekstowym.

maxChars:Number

Określa maksymalną liczbę znaków, która może się pomieścić w polu tekstowym.

maxhscroll:Number [odczyt-tylko]

Określa maksymalną wartość TextField.hscroll.

maxscroll:Number [odczyt-tylko]

Określa maksymalna wartość TextField.scroll.

menu:ContextMenu

Załącza obiekt ContextMenu z polem tekstowym moj_txt.

mouseWheelEnabled:Boolean

Wartość logiczna określająca, czy Flash Player powinien automatycznie przewijać wielo-liniowe pola tekstowe, kiedy kursor myszy zostanie naciśnięty na polu tekstowych oraz użytkownik zacznie kręcić kółkiem od myszy.

multiline:Boolean

Określa, czy pole tekstowe jest wielo-liniowym polem tekstowym.

_name:String

Nazwa instancji pola tekstowego.

_parent:MovieClip

Referencja do klipu filmowego lub obiektu, który zawiera aktualne pole tekstowe lub obiekt.

password:Boolean

Określa, czy pole tekstowe jest pole do wprowadzania hasła użytkownika.

_quality:String

Określa poziom jakość renderowania użytą dla pliku SWF.

restrict:String

Określa zbiór znaków, które użytkownik może wpisać do pola tekstowego.

_rotation:Number

Obrót pola tekstowego, podana w stopniach, od jego oryginalnego położenia.

scroll:Number

Określa pionową pozycje tekstu w polu tekstowym.

selectable:Boolean

Wartość logiczna, określająca, czy pole tekstowego ma możliwość zaznaczenia jego tekstu przez kursor myszki.

sharpness:Number

Określa ostrość krawędzi znaków w instancji TextField.

_soundbuftime:Number

Liczba sekund, dźwięku wstępnie załadowanych, przed rozpoczęciem odtwarzania dźwięku strumieniowego.

styleSheet:StyleSheet

Dołącza arkusz styli do pola tekstowego.

tabEnabled:Boolean

Określa, czy pole tekstowe jest włączone do automatycznego porządku przechodzenia klawiszem TAB.

tabIndex:Number

Pozwala ci na dopasowanie porządku TAB obiektów w pliku SWF.

_target:String [odczyt-tylko]

Określa ścieżkę docelową do instancji pola tekstoweg.

text:String

Określa aktyalny tekst w polu tekstowym.

textColor:Number

Określa kolor tekstu w polu tekstowym.

textHeight:Number

Określa wysokość pola tekstowego, podaną w pikselach.

textWidth:Number

Określa szerokość pola tekstowego, podaną w pikselach.

thickness:Number

Określa grubość krawędzi znaków w tej instancji TextField.

type:String

Określa typ tekstu dla pola tekstowego.

_url:String [odczyt-tylko]

Pobiera adres URL pliku SWF, który stworzył dane pole tekstowe.

variable:String

Określa nazwę zmiennej, która jest załączona do tego pola tekstowego.

_visible:Boolean

Wartość logiczna określająca, czy pole tekstowe moj_txt jest widoczne.

_width:Number

Określa szerokość pola tekstowego, podaną w pikselach.

wordWrap:Boolean

Wartość logiczna określająca, czy pole tekstowego posiada zawijanie słów.

_x:Number

Liczba określająca, zbiór współrzędnych x pola tekstowego, relatywnych do lokalnych współrzędnych, rodzica: klipu filmowego.

_xmouse:Number [odczyt-tylko]

Zwraca współrzędną x pozycji myszki relatywną do pola tekstowego.

_xscale:Number

Określa poziome skalowanie pola tekstowego jak nadany jest punk rejestracji pola tekstowego, wyrażone w procentach.

_y:Number

Liczba określająca, zbiór współrzędnych y pola tekstowego, relatywnych do lokalnych współrzędnych, rodzica: klipu filmowego.

_ymouse:Number [odczyt-tylko]

Zwraca współrzędną y pozycji myszki relatywną do pola tekstowego.

_yscale:Number

Określa pionowe skalowanie pola tekstowego jak nadany jest punk rejestracji pola tekstowego, wyrażone w procentach.

 

Dostępne zdarzenia dla klasy TextField

Zdarzenie

Opis

onChanged = function(zmienionePole:TextField) {}

Wywołuje się, gdy zawartość pola tekstowego się zmienia.

onKillFocus = function(noweSkupienie:Object) {}

Wywołuje się, gdy pole tekstowe traci skupienie klawiatury.

onScroller = function(skrolowanePole:TextField) {}

Wywołuje się, gdy jedno z pól tekstowych zmienia właściwość scroll.

onSetFocus = function(stareSkupienie:Object) {}

Wywołuje się, gdy pole tekstowe odbiera skupienie klawiatury.


Dostępne metody dla klasy TextField

Typ

Nazwa

Opis

 

addListener(sluchacz:Object) : Boolean

Rejestruje obiekt do odbierania wiadomości zdarzeń dla TextField instancji.

 

getDepth() : Number

Zwraca głębokość pola tekstowego.

static

getFontList() : Array

Zwraca nazwy czcionek w odtwarzaczu gospodarza systemu, jako tablicę.

 

getNewTextFormat() : TextFormat

Zwraca obiekt TextFormat zawierająca kopię pola tekstowego, tekstowego sformatowanego obiektu.

 

getTextFormat([startIndex:Number], [koniecIndex:Number]) : TextFormat

Zwraca obiekt TextFormat dla określonego znaku, przedziału znaków, lub cały obiekt TextField.

 

removeListener(sluchacz:Object) : Boolean

Usuwa obiekt słuchacza, poprzednio stworzonego przez TextField.addListener().

 

removeTextField() : Void

Usuwa pole tekstowe.

 

replaceSel(nowyTekst:String) : Void

Zastępuje aktualne zaznaczenie z zawartości nowyTekst parametru.

 

replaceText(startIndex:Number, koniecIndex:Number, nowyTekst:String) : Void

Zastępuje przedział znaków, określony przez startIndex oraz koniecIndex parametry, w określonym polu tekstowych zawartym w parametrze: nowyTekst.

 

setNewTextFormat(tf:TextFormat) : Void

Ustawia domyślny nowy format tekstu dla pola tekstowego.

 

setTextFormat([startIndex:Number], [koniecIndex:Number], textFormat:TextFormat) : Void

Nadaje tekstowe formatowanie, określone przez textFormat parametr do części lub całości tekstu w polu tekstowym.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: anonim Ranga: Poziom 1 Punktów:
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors