Loading:

Tworzenie nowej tabeli na podstawie już istniejącej - MySQL

Czasami przychodzi potrzeba aby utworzyć nowa tabelę w bazie danych o takiej samej strukturze jak już istniejąca tabela.


Usuwanie rekordów z kilku tabel jednocześnie - DELETE LEFT JOIN w MySQL

Artykuł pokazuje jak za pomocą jednego zapytania MySQL możemy usunąć klilka rekardów w bazie danych.


Usuwanie wszystkich wierszy w danej tablicy MySQL - TRUNCATE

Polecenie TRUNCATE TABLE usuwa zupełnie wszystkie dane z tablicy o nazwie nazwa_tablicy.


Używanie EXISTS oraz NOT EXISTS - MySQL

Podzapytanie skorelowane jest podzapytaniem, które odwołuje się do tablicy, która występuje też w zapytaniu zewnętrznym.


Używanie INITIALLY DEFERRED atrybutów w Oracle / SQL

Domyślnie w języku używane są wartości INITIALLY IMMEDIATE, których nie musimy dopisywać do zapytania, chociaż możemy; jednak nic to nie zmieni. Opcja INITIALLY DEFERRED jak z samej nazwy opóźnia tą operację.


Wybieranie rekordów z przedziału liczbowego - MySQL BETWEEN

Skrypt zwraca z bazy tyle te rekordy, które znajdują się w przedziale BETWEEN podanym przy tworzeniu zapytania.


Wydobywanie określonej ilości wpisów - LIMIT MySQL

Aby ograniczyć ilość wypisywanych danych można posłużyć się słowem LIMIT.


Wyrażenia, które wywołują automatycznie COMMIT - MySQL

Niektóre polecenia automatycznie kończą transakcję pomimo tego, że nie wykonamy explicite polecenia COMMIT.


Wyświetlanie sumy złożonych zamówień klienta - funkcja GROUP BY

Funkcja w języku SQL o nazwie GROUP BY sumuje wszystkie kolumny dla podanej wartości.


Zapisywanie wyników zapytania do pliku tekstowego po stronie MySQL

Polecenie SELECT ... INTO OUTFILE 'nazwa_pliku' zapisuje zwracane przez SELECT wiersze do pliku o nazwie nazwa_pliku.


Zapytanie MySQL dla pobrania rekordów o określonym znaku - A - Z index - SQL

Podany niżej kod zwróci nam rekordy z tabli, które zaczynają się na literę 'A'. Mała ciekawostką może być też pobranie wszystkich imion żeńskich przez podane zapytanie:


Zasięg zmiennych w MySQL

Artykuł opisuje na przykładzie zasięg zmiennych w MySQL.


Zwracanie liczby wierszy w MySQL - SQL_CALC_FOUND_ROWS

SQL_CALC_FOUND_ROWS (parametr dostępny od wersji 4.0.0 MySQL-a) wymusza policzenie ilości wszystkich wierszy zapytania (lekceważąc ewentualną opcję LIMIT.


Zwracanie tylko unikalnych wyników zapytań - DISTINCT MySQL

Za pomocą opcji ALL, DISTINCT, DISTINCTROW można określić czy takie same wiersze, które zostaną odnalezione za pomocą polecenia SELECT mają być wypisywane czy też nie.


Łączenie dwóch tabel z użyciem klauzuli where - SQL

Połączenie dwóch tabeli w jedną, z użyciem where, w języku MySQL, Oracle oraz innych..


Łączenie kilku pól bazy danych z jedną

Skrypt przedstawia łączenie kilku pól z tabeli MySQL w jedno pole za pomocą komendy CONCAT


Poprzednia <<| 4/4
4:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors