Loading:


Klasa GradientBevelFilter [AS 2]

Klasa: GradientBevelFilter

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

Konstruktor

 

GradientBevelFilter([dystans:Number], [kąt:Number], [kolory:Array], [przezroczystości:Array], [stosunki:Array], [rozmycieX:Number], [rozmycieY:Number], [intensywność:Number], [jakość:Number], [typ:String], [tło:Boolean])

 

[UWAGA nazwy zmiennych nie powinny miec polskich znaków w prawdziwym kodzie AS !!!]

 

Opis

 

Klasa GradientBevelFilter pozwala ci na dodanie efektu gradientu płaskorzeźby dla obiektów Flash'a. Podana klasa jest rozszerzeniem dla klasy BevelFilter opisanej [ tutaj ], z tą różnicą, że kolorami wypełnienia są gradienty (kolory przechodzące w inne).

 

Użycie filtrów zależy od obiektu na który nakładasz filtr:

 • Aby zastosować filtry dla klipów filmowych podczas środowiska uruchomionego programu, użyj właściwości filters . Tą właściwość możesz w każdej chwili usunąć po przez czyszczenie właściwości filters.
 • Aby zastosować filtry dla obiektów BitmapData, użyj BitmapData.applyFilter() metody.

 

Jeśli nakładasz filtr na klip filmowy lub przycisk wtedy właściwość cacheAsBitmap jest ustawiana na TRUE. Jeśli natomiast wyczysścisz wszystkei filtr wtedy opcja przywracana jest na domyślną (FALSE).

 

Maksymalne rozmiary dla obrazu do nałożenia filtru to 2880 pikseli kwadrat.

 

Parametry

 

WSZYSTKIE PARAMETRY SĄ OPCJONALNE W KLASIE GradientBevelFilter.

 

dystans:Number - Odległość płaskorzeżżby od obiektu, w pikeselach. Domyśla wartość to 4 (punkt płynący).

 

kąt:Number - Kąt padania cienia, od 0 do 360 stopni (punkt pływający). Domyślna wartość to 45.

 

kolory:Number - Kolory wypełnienia dla płaskorzeżby, podane w formie heksodecymalnej 0xRRGGBB, zawarte w tablicy.

 

przezroczystości:Number - Wartości kanałów alpha (przezroczystości) dla płaskorzeżby. Dostępne wartości to przedział od 0 do 1.0. Domyślna wartość to 0. Przykładowo, wartość 0.25 ustawia przezroczystość na 25%

 

rozmycieX:Number - Ilość horyzotalnego rozmycia. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255 (punkt płynący). Domyślna wartość to 4. Wartości do potęgi 2 (np 2, 4, 8, 16, 32) są zoptymalizowane do szybszego renderowania tego efektu.

 

rozmycieY:Number - Ilość pionowego rozmycia. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255 (punkt płynący). Domyślna wartość to 4. Wartości do potęgi 2 (np 2, 4, 8, 16, 32) są zoptymalizowane do szybszego renderowania tego efektu.

 

intensywnosc:Number - Intensywność samej płaskorzeżby rozprzeszczeniania. Im większa wartość tym kolor jest  znamienowany mocniej do kontrastu pomiędzy cieniem a tłem. Dostępne wartości to przedizał od 0 do 255. Domyślną wartością jest 1.

 

jakość:Number - Liczba razy do nałożenia filtru. Dostępne wartości to przedział od 0 do 15. Domyślną wartością jest 1. Wartość 2 symbolizuje zwykła jakośćm natomiast 3 już wysoką jakość.

 

typ:String - Umiejscowienie dla efektu płaskorzeżby. Dostępne wartości to:

- outer - zewnętrzny

- inner - wewnętrzny

- full - górny

 

tlo:Boolean - Nadaje efekt przezroczystości oryginalnego obiektu oraz wypelnia go kolorem tła filmu (TRUE). Domyślna wartością jest FALSE.

 

Dostępne metody dla klasy GradientBevelFilter

Nazwa

Opis

clone() : GradientBevelFilter

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu.

 

Dostępne właściwości dla klasy GradientBevelFilter

Nazwa

Opis

alphas:Array

Wartości kanałów Alpha przezroczystości dla płaskorzeźby.

angle:Number Kąt padania filtru, podany w stopniach.

blurX:Number

Ilość rozmycia horyzontalnego.

blurY:Number

Ilość rozmycia pionowego.

colors:Number

Kolory wypełnienia dla płaskorzeźby.

distance:Number

Dystans nadania plaskorzeźby.

knockout:Boolean

Wskazuje czy obiekt ma mieć wypełnienie.

quality:Number Wskazuje liczbę razy nałożenia filtru.
ratios:Array Tablica umiejscowienia kolorów dla colors właściwości.
strength:Number Wskazuje intensywność poświaty.
type:String Umiejscowienie efektu płaskorzeźby na obiekcie.


Napisz Artyku³

Listing

import flash.filters.GlowFilter;

var rect:MovieClip = stworzProstokat(100, 100, 0x003366, "gradientGlowFilterExample");

var dystans:Number = 5;
var kat:Number = 225;
var kolory:Array = [0xFFFFFF, 0xCCCCCC, 0x000000];
var przezroczystosci:Number = [1, 0, 1];
var rozmycieX:Number = 8;
var rozmycieY:Number = 8;
var nasycenie:Number = 2;
var jakosc:Number = 3;
var typ:String = "inner";
var tlo:Boolean = true;

var filtr:GlowFilter = new GlowFilter(dystans, kat, kolory,
                                        przezroczystosci,
                                        rozmycieX,
                                        rozmycieY,
                                        nasycenie,
                                        jakosc,
                                        typ,
                                        tlo);
var filtrArray:Array = new Array();
filtrArray.push(filtr);
rect.filters = filterArray;

function stworzProstokat(w:Number, h:Number, bgColor:Number, name:String):MovieClip {
    var mc:MovieClip = this.createEmptyMovieClip(name, this.getNextHighestDepth());
    mc.beginFill(bgColor);
    mc.lineTo(w, 0);
    mc.lineTo(w, h);
    mc.lineTo(0, h);
    mc.lineTo(0, 0);
    mc._x = 20;
    mc._y = 20;
    return mc;
}




Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    








funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors