Loading:


Klasa Matrix (flash.geom.Matrix) [AS 2]

Klasa: Matrix

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

Konstruktor

 

Matrix([a:Number], [b:Number], [c:Number], [d:Number], [tx:Number], [ty:Number])

 

Opis

 

Klasa flash.geom.Matrix reprezentuję transformację matrix. która określa jak wypozycjonować punkty z jednej przestrzeni współrzędnych do drugiej. Poprzez ustawianie właściwości obiktu Matrix oraz nadawaniem go na Klipy Filmowe lub BitmapData obiekty, możesz otrzymywać różnego typu przekształcenia figurowe (transformacje) na tym obiekcie. Te funkcje transformacji załączają transpozycje ( położenia x oraz y), obracanie, skalowanie, oraz pochylanie.

 

Aby nadać transformacje matrix dla klipu filmowego, najpierw tworzysz obiekt transformacji flash.geom.Transform, oraz ustawiasz właściwości Matrix do danej transformacji obiektu. Obiekty Matrix również są użyte jako parametry różnych metod, jak na przykład draw() klasy flash.display.BitmapData.

 

Transformacja obiektu matrix jest ustawiona jako 3 x 3 matrix z podaną zawartością:


 

W tradycyjnej transofrmacjach matrix u, v, oraz w właściwości nadaje dodatkowe możliwości. Klasa Matrix może jedynie operować w formie dwu wymiarowym wymiarze, więc zawsze oczekuj, że wartości dla u oraz v są równe 0.0, i że wartość w wynosi 1.0. Innym słowem, efektywne wartości matrix są następujące:


 

Możesz pobrać oraz ustawić wartości dla wszystkich sześciu właściwości w obiekcie Matrix: a, b, c, d, tx, oraz ty.

 

Klasa Matrix wspomaga cztery główne typy funkcji transformacji: transpozycje, obracanie, skalowanie, oraz pochylanie.

 

Transformacja

Metoda

Wartość Matrix

Wynik

Opis

Transpozycja (zmiana umiejscowienia)

translate(tx, ty)Przesuwa obraz o tx pikseli na prawo oraz o ty pikseli na dół.

Skalowanie

scale(sx, sy)Zmienia wymiary obrazu, mnożąc lokalizacje każdego pikselu przez sx na osi x oraz sy na osi y .

Obracanie

rotate(q)Obraca obraz przez kat q, który jest mierzony w radianach.

Pochylanie oraz ścinanie

Brak, musisz sam ustawić właściwości b oraz c.Stopniowe slajdy obrazu w kierunku równoległym do osi x lub y. Właściwość b obiektu Matrix oznacza tangens kąta skośnych wzdłuż osi y, właściwość c obiektu Matrix oznacza tangens kąta skośnych wzdłuż osi x.

 

Każda funkcja transformacji zmienia aktualne właściwości matrix, więc możesz do woli łączyć kilka transformacji. Aby to zrobić, musisz wywołać jedną lub więcej funkcji transformacji przed nadanie matrixu do klipu filmowego lub bitmapy.


Dostępne właściwości dla klasy Matrix

Nazwa

Opis

a:Number

Wartość w pierwszym rekordzie, pierwszej kolumny obiektu Matrix, który zmienia pozycję pikseli wzdłuż osi x, kiedy jest wykonywane skalowanie lub obracanie obrazu.

b:Number

Wartość w drugim rekordzie, pierwszej kolumny obiektu Matrix, który zmienia pozycję pikseli wzdłuż osi y, kiedy jest wykonywane skalowanie lub obracanie obrazu.

c:Number

Wartość w pierwszym rekordzie, drugiej kolumny obiektu Matrix, który zmienia pozycję pikseli wzdłuż osi x, kiedy jest wykonywane skalowanie lub obracanie obrazu.

d:Number

Wartość w drugim rekordzie, drugiej kolumny obiektu Matrix, który zmienia pozycję pikseli wzdłuż osi y, kiedy jest wykonywane skalowanie lub obracanie obrazu.

tx:Number

Odległość przez którą przekłada się punkt wzdłuż osi x.

ty:Number

Odległość przez którą przekłada się punkt wzdłuż osi y.

 

Dostępne metodywłaściwości dla klasy Matrix

Nazwa

Opis

clone() : Matrix

Zwraca nowy obiekt Matrix, który jest identycznym klonem tego matrix'a.

concat(m:Matrix) : Void

Łączy matrix z aktualnym matrix'em, automatycznie nadając geometryczny efekt obydwu z nich.

createBox(skalaX:Number, skalaY:Number, [rotacja:Number], [tx:Number], [ty:Number]) : Void

Dołącza parametry do skalowania, obracania oraz przemieszczania.

createGradientBox(szerokosc:Number, wysokosc:Number, [rotacja:Number], [tx:Number], [ty:Number]) : Void

Tworzy określony styl matrix, oczekiwany przez metodę MovieClip.beginGradientFill() .

deltaTransformPoint(pt:Point) : Point

Nadaje punkt przed transformację przestrzeni współrzędnych, zwraca współrzędne tego punktu, po wykonanej transformacji.

identity() : Void

Ustawia każda właściwość matrix na wartość, która transformuje klip filmowy lub geometryczny konstruktor, aby był on identyczny do oryginału.

invert() : Void

Wykonuje odwrotną transformację do oryginalnego matrix'u.

rotate(kat:Number) : Void

Ustawia wartości dla aktualnego matrix'u, aby matrix mógł nadawać transformację obracania.

scale(sx:Number, sy:Number) : Void

Zmienia matrix, aby jego efekt, kiedy nadany, miał skalować obraz.

toString() : String

Zwraca wartości w linie, właściwości obiektu Matrix.

transformPoint(pt:Point) : Point

Nadaje transformację geometryczną reprezentowaną przez obiekt Matrix do określonego punktu.

translate(tx:Number, ty:Number) : Void

Zmienia obiekt Matrix, aby efekt transformacji, kiedy nadany, miał przesunąć obiekt wzdłuż osi x oraz y .Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors