Loading:


Klasa MovieClip [AS 2]

Klasa: MovieClip

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 3+

 

Metody klasy MovieClip zapewniają taką samo funkcjonalność jak docelowe klipy filmowe. Niektóre dodatkowe metody nie posiadają jednak takich akcji w przyborniku Actions w panelu Actions.

 

Nie musisz używać żadnego konstruktora w tej klasie do stworzenia klipu filmowego. Możesz wybrać spośród trzech metoda, aby stworzyć instancję MovieClip:

 

 • Metoda attachMovie() pozwala ci na stworzenie instancji klipu filmowego bazującego na symbolu klipu filmowego, który istnieje w bibliotece.

 

 • Metoda createEmptyMovieClip() pozwala ci na stworzenie pustego klipu filmowego jako przodek bazujący na innym klipie filmowym.

 

 • Metoda duplicateMovieClip() pozwala ci na stworzenie klipu filmowego bazującego na innym klipie filmowym.

 

Aby wywoływać metody klasy MovieClip musisz zareferencjować klip filmowy po przez nazwę do niego. Przykład poniżej ilustruje taką sytuację:

 

 

nazwa_klipu_filmowego.play();

nazwa_klipu_filmowego.gotoAndPlay(3);


Możesz poszerzyć aktualne metody oraz zdarzenie o nową funkcjonalność, klasy MovieClip, po przez tworzenie pod klasy.

 

Jeśli modyfikujesz jakąkolwiek z podanych właściwości obiektu MovieClip, który zawiera animację poruszania się, wtedy Flash Player zatrzymuje tą animację: _alpha, blendMode, filters, _height, opaqueBackground, _rotation, scale9Grid, scrollRect, transform, _visible, _width, _x, _xscale, _y, lub _yscale. Natomiast nie zatrzymywane są animacje w jakimkolwiek klipie filmowym będącym wewnątrz tego obiektu MovieClip.

 

Dostępne właściwości dla klasy MovieClip

Nazwa

Opis

_alpha:Number

Wartość kanału alpha (przezroczystość), nadana dla klipu filmowego.

blendMode:Object

Opcje mieszania, nadane dla klipu filmowego.

cacheAsBitmap:Boolean

Jeśli ustawiona na TRUE, wtedy Flash Player cache'uje (przetrzymuje w pamięci podręcznej) zewnętrzne bitmapy, reprezentujące klipy filmowe.

_currentframe:Number [odczyt-tylko]

Zwraca numer klatki. w której aktualnie znajduje się film na listwie czasowej wewnątrz klipu filmowego.

_droptarget:String [odczyt-tylko]

Zwraca bezwzględną ścieżkę w notacji ukośnikowej klipu filmowego, w którym ten klip filmowy został usunięty.

enabled:Boolean

Wartość logiczna, określająca, czy klip filmowy jest aktywny.

filters:Array

Zindeksowana tablica zawierająca, każdy obiekt filtru powiązany z danym klipem filmowym.

focusEnabled:Boolean

Określa, czy jest możliwość z poziomu ActionScript nadać skupienie na klip filmowy, używając Selection.setFocus().

_focusrect:Boolean

Wartość logiczna, określająca czy klip filmowy posiada żółtą obwódkę, kiedy zostaje mu nadane skupienie po przez klawisz (domyślnie) TAB.

forceSmoothing:Boolean

Wartość logiczna, określająca czy obrazek dodany przez metodę loadMovie() oraz posiadający ten sam poziom w hierarchii jaki ma klip filmowy, ma być wygładzany, kiedy następuje skalowany.

_framesloaded:Number [odczyt-tylko]

Liczba klatek załadowanych strumieniowo do pliku SWF.

_height:Number

Wysokość klipu filmowego, podana w pikselach.

_highquality:Number

Wycofywana od Flash Player'a 7. Ta właściwość ustępuje miejsca na rzecz MovieClip._quality.

Określa poziom wygładzenia nadanego na aktualny plik SWF.

hitArea:Object

Wyznacza inny klip filmowy, który posłuży jako obszar hit dla klipu filmowego.

_lockroot:Boolean

Wartość logiczna, określająca co _root referuje, kiedy plik SWF jest załadowany do klipu filmowego.

menu:ContextMenu

Dołącza określony obiekt ContextMenu do klipu filmowego.

_name:String

Nazwa instancji klipu filmowego. (konwencja: nazwa_mc)

opaqueBackground:Number

Kolor krycia klipu filmowego (nie przezroczysty) tła, określony w formie RGB heksadecymalnej.

_parent:MovieClip

Referencja do klipu filmowego lub obiektu, który zawiera aktualny klip filmowy lub obiekt.

_quality:String

Ustawia lub odzyskuje renderingu jakości użytego w pliku SWF.

_rotation:Number

Określa obrót klipu filmowego, podaną w stopniach od oryginalnego położenia.

scale9Grid:Rectangle

Obszar prostokątny, określający dziewięć skalujących regionów dla klipu filmowego.

scrollRect:Object

Właściwość scrollRect pozwala ci na szybkie przewijanie zawartości klipu filmowego oraz posiadać okno wyświetlające większą treść.

_soundbuftime:Number

Określa ilość sekund dla bufora dźwięku, przed odtworzeniem dźwięku.

tabChildren:Boolean

Określa, czy potomki klipu filmowego są załączane do automatycznego porządku etykiet (tab).

tabEnabled:Boolean

Określa, czy klip fimowy jest załączony do automatycznego porządku etykiet (tab).

tabIndex:Number

Pozwala ci dostosować porządek obiektów w filmie.

_target:String [odczyt-tylko]

Zwraca ścieźke celu dla instancji klipu filmowego w notacji ukośnikowej.

_totalframes:Number [odczyt-tylko]

Łączna liczba wszystkich klatek w klipie filmowym.

trackAsMenu:Boolean

Wartość logiczna, określająca, czy inny symbol niż przycisk, może odbierać zdarzenia myszy.

transform:Transform

Obiekt z właściwościach związanymi z matrix klipem filmowym, kolor transformacji oraz granic piksela.

_url:String [odczyt-tylko]

Wyciąga URL dla SWF, JPEG, GIF, lub pliku PNG z którego klip filmowy został pobrany.

useHandCursor:Boolean

Wartość logiczna, określająca kursor rączki (hand cursor, pointer) pojawiającym się na najechaniu myszki na klip filmowy.

_visible:Boolean

Wartość logiczna, określająca czy klip filmowy jest widoczny (TRUE).

_width:Number

Szerokość klipu filmowego, podana w pikselach.

_x:Number

Liczba określająca położenie klipu filmowego względem osi x relatywnego do rodzica klipu filmowego.

_xmouse:Number [odczyt-tylko]

Zwraca pozycję x myszki na scenie.

_xscale:Number

Określa horyzontalne skalowanie (procentowe) klipu filmowego, nadanego od punktu rejestracji klipu filmowego.

_y:Number

Liczba określająca położenie klipu filmowego względem osi y relatywnego do rodzica klipu filmowego.

_ymouse:Number [odczyt-tylko]

Zwraca pozycję y myszki na scenie.

_yscale:Number

Określa pionowe skalowanie (procentowe) klipu filmowego, nadanego od punktu rejestracji klipu filmowego.Dostępne zdarzenia dla klasy MovieClip

Nazwa

Opis

onData = function() {}

Wywołuje się, gdy klip filmowy odbiera dane od wywołania MovieClip.loadVariables() .

onDragOut = function() {}

Wywołuje się, gdy przycisk myszki zostaje naciśnięty oraz myszka wyjedzie poza obszar obiektu.

onDragOver = function() {}

Wywołuje się, gdy kursor myszki zostanie naciśnięty poza obszarem oraz zostanie najechany na klip filmowy.

onEnterFrame = function() {}

Wywołuje zapętlenie, według ilości klatek na sekundę z pliku SWF.

onKeyDown = function() {}

Wywołuje się, gdy klip filmowy posiada skupienie pola tekstowego i naciśnie klawisz.

onKeyUp = function() {}

Wywołuje się, gdy klawisz zostaje zwolniony.

onKillFocus = function(newFocus:Object) {}

Wywołuje się, gdy klip filmowy traci skupienie klawiatury.

onLoad = function() {}

Wywołuje się, gdy klip filmowy zostaje załadowany na scenę oraz pojawia się na listwie czasowej.

onMouseDown = function() {}

Wywołuje się, gdy klawisz myszy zostaje naciśnięty.

onMouseMove = function() {}

Wywołuje się, gdy kursor myszy się porusza.

onMouseUp = function() {}

Wywołuje się, gdy  klawisz myszy zostaje zwolniony.

onPress = function() {}

Wywołuje się, gdy użytkownik kliknie myszką nad klipem filmowym.

onRelease = function() {}

Wywołuje się, gdy użytkownik zwolni przycisk myszy nad klipem filmowy.

onReleaseOutside = function() {}

Wywołuje się, gdy użytkownik naciśnie przycisk myszy nad obiektem, oraz go zwolni poza klipem filmowym.

onRollOut = function() {}

Wywołuje się, gdy użytkownik zjedzie z obszaru klipu filmowego.

onRollOver = function() {}

Wywołuje się, gdy użytkownik najedzie na obszar klipu filmowego.

onSetFocus = function(stareSkupienie:Object) {}

Wywołuje się, gdy klip filmowy uzyska skupienie klawiatury.

onUnload = function() {}

Wywołuje się, gdy pierwsza klatka klipu filmowego jest usunięta z listwy czasowej.


Dostępne metody dla klasy MovieClip

Nazwa

Opis

attachAudio(id:Object) : Void

Określa źródło dźwięku do odtworzenia.

attachBitmap(bmp:BitmapData, glebokosc:Number, [przyciaganiePiksel:String], [wygladzenie:Boolean]) : Void

Załącza obraz bitmapowy do klipu filmowego.

attachMovie(id:String, nazwa:String, glebokosc:Number, [initObject:Object]) : MovieClip

Wybiera symbol z biblioteki oraz dołącza go do klipu filmowego.

beginBitmapFill(bmp:BitmapData, [matrix:Matrix], [powtarzenie:Boolean], [wygladzanie:Boolean]) : Void

Wypełnia obrysowany obszar obrazem bitmapowy.

beginFill(rgb:Number, [alpha:Number]) : Void

Określa początek nowej ścieżki rysowanej.

beginGradientFill(fillType:String, kolory:Array, alphy:Array, wspolczynniki:Array, matrix:Object, [metodaRozprzestrzeniania:String], [metodaInterpoliacji:String], [centralnyPunktWskazniku:Number]) : Void

Określa początek wypełnienia gradientem nowej ścieżki rysowanej.

clear() : Void

Czyści każdą grafikę stworzoną przez skrypt, włącznie z liniami określonymi przez MovieClip.lineStyle().

createEmptyMovieClip(nazwa:String, glebokosc:Number) : MovieClip

Tworzy pusty klip filmowy jako potomek istniejącego klipu.

createTextField(nazwaInstancji:String, glebokosc:Number, x:Number, y:Number, szerokosc:Number, wysokosc:Number) : TextField

Tworzy puste pole tekstowe jako potomek istniejącego klipu filmowego, na którym wywołujesz tą metodę.

curveTo(kontrolaX:Number, kontrolaY:Number, kotwicaX:Number, kotwicaY:Number) : Void

Rysuje krzywą, używając aktualnego stylu lini z aktualnej rysującej pozycji (kotwicaX, kotwicaY) używając punktu kontrolnego który określony jest przez: kontrolaX i kontrolaY.

duplicateMovieClip(nazwa:String, glebokosc:Number, [obiektInicjalizujacy:Object]) : MovieClip

Tworzy instancję określonego klipu filmowego podczas odtwarzania pliku SWF.

endFill() : Void

Zakańcza wypełnienie dla linii oraz krzywych, które zostały wywołane od ostatniego wywołania beginFill() lub beginGradientFill().

getBounds(granice:Object) : Object

Zwraca właściwości, którymi są minimum oraz maksimum x i y wartości współrzędnych, bazujących na parametru "granice".

getBytesLoaded() : Number

Zwraca liczbę bajtów załadowanych (źródłowo) dla klipu filmowego.

getBytesTotal() : Number

Zwraca wielkość, podaną w bajtach klipu filmowego.

getDepth() : Number

Zwraca głębokość instancji klipu filmowego.

getInstanceAtDepth(glebokosc:Number) : MovieClip

Określa, czy dana głębokość jest zajęta przez klip filmowy.

getNextHighestDepth() : Number

Określa wartość głębokości nadaną dla MovieClip.attachMovie(), MovieClip.duplicateMovieClip(), lub MovieClip.createEmptyMovieClip(),aby zapewnić renderowanie dla Flash'a, żeby dany klip filmowy był naprzodzie innych elementów.

getRect(granice:Object) : Object

Zwraca właściwości które określają minimum oraz maksimum współrzędnych x i y klipu filmowego bazujących na "granice" parametrze, nie włączając obrysowania oraz kształtów.

getSWFVersion() : Number

Zwraca liczbę, określająca wersję odtwarzacza Flash Player dla opublikowanego klipu filmowego.

getTextSnapshot() : TextSnapshot

Zwraca obiekt TextSnapshot, który zawiera tekst w całym statycznym tekście w określonym klipie filmowym; tekst w potomku klipu filmowego nie jesy brany pod uwagę.

getURL(url:String, [okno:String], [metoda:String]) : Void

Wczytuje stronę internetową określona przez URL do określonego okna.

globalToLocal(pt:Object) : Void

Konwertuje obiekt 'pt' ze Sceny (globalna) współrzędnych do współrzędnych klipu filmowego (lokalna).

gotoAndPlay(klatka:Object) : Void

Zaczyna odtwarzanie pliku SWF w określonym numerze klatki.

gotoAndStop(klatka:Object) : Void

Przenosi odtwarzanie w filmie listwy czasowej do określonego numery klatki w klipie filmowym oraz zatrzymuje się w tym numerze.

hitTest() : Boolean

Ocenia klip filmowy, aby sprawdzić, czy pokrywa się on lub krzyżuje się z aktualnym obszarem klipu lub wpspółrzędnymi x oraz y określonymi.

lineGradientStyle(typWypenienia:String, kolory:Array, alphy:Array, wspolczynniki:Array, matrix:Object, [metodaRoprzestrzeniania:String], [metodaInterpolacji:String], [centralnyPunktWspolczynniku:Number]) : Void

Określa styl linii, którą Flash używa dla wezwań metod lineTo() oraz curveTo() do czasu wezwania metod lineStyle() lub lineGradientStyle() z innymi parametrami.

lineStyle(grubosc:Number, rgb:Number, alpha:Number, pixelHinting:Boolean, bezSkali:String, capsStyl:String, wspolnyStyl:String, limitMiter:Number) : Void

Określa styl linii, ktorą Flash używa dla wezwań metod LineTo() oraz curveTo() do czasy wezwania metody lineStyle() z innymi parametrami.

lineTo(x:Number, y:Number) : Void

Rysuje linię używając aktualnego stylu linii z aktualnej pozycji do (x, y); aktualna rysująca pozycja jest wtedy ustawiana na (x, y).

loadMovie(url:String, [metoda:String]) : Void

Wczytuje plik SWF, JPEG, GIF, lub PNG do klipu filmowego w odtwarzaczu Flash Player podczas grania pliku SWF.

loadVariables(url:String, [metoda:String]) : Void

Odczytuje dane z zewnętrznych plików oraz ustawia wartości dla zmiennych w klipie filmowym.

localToGlobal(pt:Object) : Void

Konwertuje obiekt 'pt' z klipu filmowego (lokalnych) współrzędnych do Sceny (globalnych) współrzędnych.

moveTo(x:Number, y:Number) : Void

Porusza, aktualnie rysującym położeniem do współrzędnych (x, y).

nextFrame() : Void

Przenosi odtwarzanie filmu do następnej klatki oraz zatrzymuje ją.

play() : Void

Rozpoczyna odtwarzanie listwy czasowej od aktualnej pozycji w klipie filmowym.

prevFrame() : Void

Przenosi odtwarzanie filmu do poprzedniej klatki oraz zatrzymuje ją.

removeMovieClip() : Void

Usuwa instancję klipu filmowego stworzonego przez użycie: duplicateMovieClip(), MovieClip.duplicateMovieClip(), MovieClip.createEmptyMovieClip(), lub MovieClip.attachMovie().

setMask(mc:Object) : Void

Nadaje maskę (mc) dla danego klipu filmowego.

startDrag([zablokujCentrum:Boolean], [lewo:Number], [gora:Number], [prawo:Number], [dol:Number]) : Void

Pozwala użytkownikowi przeciągać określony klip filmowy.

stop() : Void

Zatrzymuje aktualnie odtwarzany klip filmowy.

stopDrag() : Void

Zakańcza wykonywanie metody MovieClip.startDrag().

swapDepths(cel:Object) : Void

Zamienia układanie lub poziom głębokości (z-porządek, z-order) aktualnego klipu filmowego z klipem określonym w parametrze 'cel' lub z klipem filmowym, który aktualnie zajmuje taki sam poziom głębokości co 'cel'.

unloadMovie() : Void

Usuwa zawartość instancji klipu filmowego.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors