Loading:


Menu na stronę wyglądające jak drzewo katalogów z Windows

Aby menu wyglądało jak drzewo katalogów z Windowsa - przydadzą się małe gify

ikonki folderu zamkniętego, otwartego, ikonka pliku .txt i mała ikonka Google
Napisz Artyku³

Listing

Sekcja HEAD

<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="flipmenu.js">
</script>

Tworzymy plik o nazwie flipmenu.js

flipIndentation = "5px";
flipVerticalPadding = "4px";
flipLeftMargin = "16px";
flipTopMargin = "10px";
flipOpenMultipleMenus = false;
flipSaveMenuState = true;
flipImages = true;
flipImg_open   = "flip_open.gif";
flipImg_closed = "flip_closed.gif";
flipImg_static = "flip_static.gif";
flipInitOnLoad = true;
flipLoadingMessage = "Loading...";


function alterSize(someSize, alterAmount) {
        someSize = String(someSize);
        var tmpNr = parseFloat(someSize.replace(/\D/g, ""));
        var tmpChar = someSize.replace(/\d/g, "");
        return isNaN(tmpNr) ? someSize : ((tmpNr + alterAmount) + tmpChar);
}

isIE = (String(navigator.appVersion).indexOf("MSIE") > -1);
if (!isIE) flipIndentation = alterSize(flipIndentation, -16);
if (!isIE) flipLeftMargin = alterSize(flipLeftMargin, -16);

document.write(
        "<style type=\"text/css\">" +

        "ul.flipMenu { margin-top: " + flipTopMargin + "; margin-left: " + flipLeftMargin + "; " + (flipImages ? "" : "list-style-type: none;") + " }" +
        "ul.flipMenu ul, ul.flipMenu li { padding-top: " + flipVerticalPadding + "; margin-left: " + flipIndentation + "; margin_right: 0px; " + (flipImages ? "" : "list-style-type: none;") + " }" +

        "li.flipFolderOpen { cursor: pointer; " + (flipImages ? "list-style-image: url(" + flipImg_open + ");" : "") + " }" +
        "li.flipFolderClosed { cursor: pointer; " + (flipImages ? "list-style-image: url(" + flipImg_closed + ");" : "") + " }" +

        "</style>"
);

if (flipImages) {
        aFlipPreloads = [];
        aFlipPreloads[0] = new Image;
        aFlipPreloads[0].src = flipImg_open;
        aFlipPreloads[1] = new Image;
        aFlipPreloads[1].src = flipImg_closed;
        aFlipPreloads[2] = new Image;
        aFlipPreloads[2].src = flipImg_static;
}

function addEvent(someObj, someEvent, someFunction) {
        if (someObj.addEventListener) { someObj.addEventListener(someEvent, someFunction, true); return true; } else if (someObj.attachEvent) return someObj.attachEvent("on" + someEvent, someFunction); else return false;
}

function openCloseFlip(theItem, newSetting, openParents) {
        if (theItem.flipID) {
                if (openParents) {
                        var tmpItem = theItem;
                        while (tmpItem.parentElement || tmpItem.parentNode) {
                                tmpItem = (tmpItem.parentElement) ? tmpItem.parentElement : tmpItem.parentNode;
                                openCloseFlip(tmpItem, newSetting);
                        }
                }
                if ((theItem.className == "flipFolderOpen" && newSetting == "closed") || (theItem.className == "flipFolderClosed" && newSetting == "open")) {
                        if (!theItem.childrenInitialised) {
                                for (var j = 0; j < theItem.childNodes.length; j++) if (theItem.childNodes[j].nodeName == "UL" && !theItem.childNodes[j].initialised) initFlip(theItem.childNodes[j]);
                                theItem.childrenInitialised = true;
                        }
                        theItem.getElementsByTagName("UL")[0].style.display = (newSetting == "open") ? "" : "none";
                        theItem.className = newSetting == "open" ? "flipFolderOpen" : "flipFolderClosed";
                }
        }
}

function openFlip(theItem, openParents) {
        openCloseFlip(theItem, "open", openParents);
}

function closeFlip(theItem, closeParents) {
        openCloseFlip(theItem, "closed", closeParents);
}

function toggleFlip(theElement) {
        if (theElement.flipID) {
                var theItem = theElement;
                var isContained = true;
        } else {
                if (theElement && theElement.button > 0) return false;
                var theItem = (isIE) ? event.srcElement : theElement.target;

                var isContained = false;
                if (theItem.className == "flipFolderOpen" || theItem.className == "flipFolderClosed") isContained = true; else while (theItem.parentElement || theItem.parentNode) {
                        if (theItem.className == "flipStatic" || theItem.className == "flipFolderOpen" || theItem.className == "flipFolderClosed") {
                                isContained = (theItem.className == "flipFolderOpen" || theItem.className == "flipFolderClosed");
                                break;
                        }
                        theItem = (theItem.parentElement) ? theItem.parentElement : theItem.parentNode;
                }
        }

        var toOpenFlip = (isContained && theItem.className == "flipFolderClosed");

        if (!flipOpenMultipleMenus && (toOpenFlip || theItem.className == "flipStatic")) {
                if (theItem.parentElement || theItem.parentNode) {
                        var parentUL = (theItem.parentElement) ? theItem.parentElement : theItem.parentNode;
                        for (var i = 0; i < parentUL.childNodes.length; i++) closeFlip(parentUL.childNodes[i]);
                }
        }

        if (isContained) {
                if (toOpenFlip) openFlip(theItem); else closeFlip(theItem);
        }
}

function setAllFlips(startElement, newSetting) {
        if (typeof startElement == "undefined") var startElement = document;
        if (typeof newSetting == "undefined") var newSetting = "closed";

        var aUL = startElement.getElementsByTagName("UL");
        for (var i = 0; i < aUL.length; i++) {
                var parentFlip = aUL[i].parentElement ? aUL[i].parentElement : aUL[i].parentNode;
                openCloseFlip(parentFlip, newSetting);
        }
}

function openAllFlips(startElement) {
        setAllFlips(startElement, "open");
}

function closeAllFlips(startElement) {
        setAllFlips(startElement, "closed");
}

function initFlip(startElement) {
        if (!document.createElement) return false;

        if (!startElement || !startElement.nodeName) {
                var aUL = document.getElementsByTagName("UL");
                for (var i = 0; i < aUL.length; i++) {
                        if (flipLoadingMessage != "") window.status = flipLoadingMessage + " " + parseInt((i / (aUL.length - 1)) * 100, 10) + "%";
                        var curUL = aUL[i];
                        if (curUL.className == "flipMenu") {
                                initFlip(curUL);

curUL.onselectstart = new Function("return false");
curUL.onmousedown = new Function("return false");
curUL.onclick = new Function("return true");
                        }
                }

                if (flipSaveMenuState) loadMenuState();

                if (flipLoadingMessage != "") window.status = "";
                return true;
        }

        if (startElement.className == "flipMenu") startElement.style.display = "";

        if (!startElement.childNodes || startElement.childNodes.length == 0) return false;

        if (typeof flipIDCur == "undefined") flipIDCur = 0;
        if (!startElement.initialised) {
                var aUL = startElement.getElementsByTagName("UL");
                for (var i = 0; i < aUL.length; i++) aUL[i].style.display = "none";
        }

        for (var i = 0; i < startElement.childNodes.length; i++) {
                var curNode = startElement.childNodes[i];
                if (curNode.nodeName == "LI") {
                        flipIDCur++;
                        curNode.flipID = flipIDCur;

                        var nodeHasChildren = curNode.getElementsByTagName("UL").length > 0;
                        if (nodeHasChildren) {
                                if (flipImages && curNode.flipClosed) curNode.style.listStyleImage = "url(" + curNode.flipClosed + ")";

                                if (curNode.className == null || curNode.className == "") curNode.className = "flipFolderClosed";
                        } else {
                                curNode.className = "flipStatic";
                                if (flipImages && !curNode.style.listStyleImage) {
                                        if (!curNode.flipStatic) curNode.flipStatic = flipImg_static;
                                        curNode.style.listStyleImage = "url(" + curNode.flipStatic + ")";
                                }
                        }

                        if (!curNode.flipOpen) curNode.flipOpen = flipImg_open;
                        if (!curNode.flipClosed) curNode.flipClosed = flipImg_closed;

                        if (curNode.flipIsOpen) openFlip(curNode);
                }
        }

        startElement.initialised = true;
}

function rootOfFlip(flipID, startElement) {

        function containsFlip(startElement, flipID) {
                var flipFound = false;
                var i = 0;
                while (i < startElement.childNodes.length && !flipFound) {
                        var curNode = startElement.childNodes[i];
                        flipFound = (curNode.flipID == flipID) ? true : containsFlip(curNode, flipID);
                        i++;
                }
                return flipFound;
        }

        var rootFlip = null;

        if (!startElement || !startElement.nodeName) {
                var aUL = document.getElementsByTagName("UL");
                var i = 0;
                while (rootFlip == null && i < aUL.length) {
                        var curUL = aUL[i];
                        if (curUL.nodeName == "UL" && curUL.className == "flipMenu") rootFlip = rootOfFlip(flipID, curUL);
                        i++;
                }
                return rootFlip;
        }

        if (startElement.childNodes) for (var i = 0; i < startElement.childNodes.length; i++) {
                var curNode = startElement.childNodes[i];
                if (curNode.flipID == flipID || containsFlip(curNode, flipID)) rootFlip = curNode;
        }

        return rootFlip;
}

function getCookie(cookieName) {
        var allCookies = document.cookie;
        var indexStr = allCookies.indexOf(cookieName + "=");
        if (indexStr == -1) return "";
        indexStr = allCookies.indexOf("=", indexStr) + 1;
        var endStr = allCookies.indexOf(";", indexStr);
        if (endStr == -1) endStr = allCookies.length;
        return unescape(allCookies.substring(indexStr, endStr));
}

function inArray(someID, someArray) {
        for (var i = 0; i < someArray.length; i++) if (someArray[i] == someID) return true;
        return false;
}

function getMenuState(startElement) {
        if (!startElement.childNodes || startElement.childNodes.length == 0) return "";

        var openItems = "";
        var aUL = startElement.getElementsByTagName("UL");
        for (var i = 0; i < aUL.length; i++) {
                var curNode = aUL[i];
                var parentFlip = (curNode.parentElement) ? curNode.parentElement : curNode.parentNode;
                if (curNode.style.display == "" && parentFlip.flipID) openItems += " " + parentFlip.flipID;            
        }
        return openItems;
}

function putMenuState(startElement) {
        if (!startElement.childNodes || startElement.childNodes.length == 0) return false;

        var aUL = startElement.getElementsByTagName("UL");
        for (var i = 0; i < aUL.length; i++) {
                var curNode = aUL[i];
                var parentFlip = (curNode.parentElement) ? curNode.parentElement : curNode.parentNode;
                if (inArray(parentFlip.flipID, aOpenItems)) {
                        openFlip(parentFlip);
                        if (typeof prevFlipRoot == "undefined") {
                                var testRoot = rootOfFlip(parentFlip.flipID);
                                if (testRoot.flipID == parentFlip.flipID) prevFlipRoot = testRoot;
                        }
                }
        }
}

function saveMenuState() {
        if (flipSaveMenuState) {
                var aUL = document.getElementsByTagName("UL");
                for (var i = 0; i < aUL.length; i++) {
                        var curUL = aUL[i];
                        var curID = curUL.id ? curUL.id : i;
                        if (curUL.className == "flipMenu") document.cookie = cookiePrefix + curID + "=" + getMenuState(curUL) + ";";
                }
        }
}

function loadMenuState() {
        var aUL = document.getElementsByTagName("UL");
        for (var i = 0; i < aUL.length; i++) {
                var curUL = aUL[i];
                var curID = curUL.id ? curUL.id : i;
                if (curUL.className == "flipMenu") {
                        var savedState = String(getCookie(cookiePrefix + curID));
                        if (savedState != "") {
                                aOpenItems = savedState.split(" ");
                                putMenuState(curUL);
                        }
                }
        }

        addEvent(window, "unload", saveMenuState);
}

function clearMenuState(flipMenuID) {
        if (typeof flipMenuID == "undefined") {
                var aUL = document.getElementsByTagName("UL");
                for (var i = 0; i < aUL.length; i++) {
                        var curUL = aUL[i];
                        var curID = curUL.id ? curUL.id : i;
                        if (curUL.className == "flipMenu") document.cookie = cookiePrefix + curID + "=;";
                }
        } else document.cookie = cookiePrefix + flipMenuID + "=;";
}

cookiePrefix = document.location.pathname + "_";

addEvent(document, "click", toggleFlip);
if (flipInitOnLoad) addEvent(window, "load", initFlip);przykładowe zastosowanie w pliku html w sekcji BODY

<ul class="flipMenu">
<li>nazwa linku katalogu
    <ul>
        <li><a href="http://www.nazwa linku">nazwa linku katalogut</a></li>
        <li><a href="http://www.nazwa linku">nazwa linku katalogu</a></li>
        <li><a href="http://www.nazwa linku">nazwa linku katalogu</a></li>
        <li><a href="http://www.nazwa linku">nazwa linku katalogu</a></li>
        <li><a href="http://www.nazwa linku">nazwa linku katalogu</a></li>
        <li><a href="http://www.nazwa linku">nazwa linku katalogu</a></li>
    </ul>
</li>
<li>nazwa linku katalogu
    <ul>
    <li><a href="http://www.nazwa linku">nazwa linku katalogu</a></li>
    <li><a href="http://www.nazwa linku">nazwa linku katalogu</a></li>
    <li><a href="http://www.nazwa linku">nazwa linku katalogu</a></li>
    <li><a href="http://www.nazwa linku">nazwa linku katalogu</a></li>
    <li><a href="http://www.nazwa linku">nazwa linku katalogu</a></li>
    <li><a href="http://www.nazwa linku">nazwa linku katalogu</a></li>
        <li>nazwa linku katalogu
        <ul>
                <li style="list-style-image: url(flip_google.gif)"><a href="http://www.google.com">Google</a></li>
                <li><a href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a></li>
                <li><a href="http://www.altavista.com">Altavista</a></li>
        </ul>
        </li>
    </ul>
</li>
<li><a href="javascript:closeAllFlips()">Ukryj wszystkie</a></li>
<li><a href="javascript:openAllFlips()">Pokaż wszystkie</a></li>
</ul>
Dodano przez: naitsabessb Ranga: Poziom 5 Punktów: 100
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors