Loading:


Klasa XMLNode [AS 2]

Klasa: XMLNode

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

Dokument XML jest zaprezentowany we Flash'u przez klasę XML. Każdy element hierarchicznego drzewa jest zaprezentowany przez obiekt XMLNode.

 

public XMLNode(typ:Number, nazwaWezla:String)

 

Dostępne wartośc dla parametru typ:

Wartość

Zdefiniowana stała

1

ELEMENT_NODE

2

ATTRIBUTE_NODE

3

TEXT_NODE

4

CDATA_SECTION_NODE

5

NTITY_REFERENCE_NODE

6

ENTITY_NODE

7

PROCESSING_INSTRUCTION_NODE

8

COMMENT_NODE

9

DOCUMENT_NODE

10

DOCUMENT_TYPE_NODE

11

DOCUMENT_FRAGMENT_NODE

12

NOTATION_NODE

 

Dostępne właściwości dla klasy XMLNode

Nazwa

Opis

attributes:Object

Określa obiekt zawierający wszystkie atrybuty określone w instancji XML.

childNodes:Array [odczyt-tylko]

Tablica określająca obiekt potomka XML.

firstChild:XMLNode [odczyt-tylko]

Ocenia określonny obiekt XML oraz referencję pierwszego potomka w węźle rodzica w liście węzłów potomków.

lastChild:XMLNode [odczyt-tylko]

Wartość XMLNode, która referencjuje ostatniego potomka w liście węzłów potomków.

localName:String [odczyt-tylko]

Lokalna nazwa odcinka nazwy węzła XML.

namespaceURI:String [odczyt-tylko]

Jeśli węzeł XML posiada prefix, namespaceURI jest wartością deklaracji xmlns dla tego prefixu (URI), który jest zazwyczaj wywołuje przestrzeń nazw URI.

nextSibling:XMLNode [odczyt-tylko]

Wartość XMLNode, która referencjuje następne rodzeństwo w węźle listy potomków rodzica.

nodeName:String

Ciąg znaków reprezentujący nazwę węzła w obiekcie XML.

nodeType:Number [odczyt-tylko]

Wartość nodeType , zwraca 1 dla elementu XML lub 3 dla tekstowego węzła.

nodeValue:String

Zwraca wartośc węzła z obiektu XML.

parentNode:XMLNode [odczyt-tylko]

Wartość XMLNode, która referencujej do węzła rodzica określonego obiektu XML, lub zwraca null jeśli węzeł nie posiada rodzica.

prefix:String [odczyt-tylko]

Określa odcinek prefixu nazwy węzła XML.

previousSibling:XMLNode [odczyt-tylko]

Wartość XMLNode, która referencjuje do poprzedniego rodzeństwa w liście węzłów potomków rodzica.

 

Dostępne metoda dla klasy XMLNode

Nazwa

Opis

appendChild(nowyPotomek:XMLNode) : Void

Załącza określony węzeł do listy potomków obiektu XML.

cloneNode(gleboko:Boolean) : XMLNode

Kontruuje oraz zwaca nowy węzeł XML, tego samego typu, nazwy, wartości oraz atrybutów co określony obiekt XML.

getNamespaceForPrefix(prefix:String) : String

Zwraca nazwę przestrzeni roboczej URI, która jest ulokowana z określonym prefixem dla węzła.

getPrefixForNamespace(nsURI:String) : String

Zwraca prefix, który jest ulokowany z określoną nazwą przestrzeni roboczej URI dla węzła.

hasChildNodes() : Boolean

Określa czy XML obiekt posiada węzły potomków.

insertBefore(nowyPotomek:XMLNode, punktWlozenia:XMLNode) : Void

Wstawia węzeł nowyPotomek do listy potomków obiektu XML, przed węzłem punktWlozenia .

removeNode() : Void

Usuwa określony obiekt XML od jego rodzica.

toString() : String

Ocenia okreslony obiekt XML, buduje tekstualną reprezentację struktury XML, włącznie z węzłami, potomkami, atrybutami oraz zwraca wynik jaki ciąg znaków.Napisz Artyku³

Listing

var ELEMENT_NODE:Number = 1;
var node1:XMLNode = new XMLNode(ELEMENT_NODE, "fullName");
   
var TEXT_NODE:Number = 3;
var node2:XMLNode = new XMLNode(TEXT_NODE, "Funkcje.net");


var doc:XML = new XML();
       
var rootNode:XMLNode = doc.createElement("root");
       
doc.appendChild(rootNode);
       
rootNode.appendChild(node1);
node1.appendChild(node2);

trace(doc);

// zwróci: Funkcje.net
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors