Loading:

MovieClip removeMovieClip [AS 2]

Usuwa instancję klipu filmowego stworzonego przez użycie: duplicateMovieClip(), MovieClip.duplicateMovieClip(), MovieClip.createEmptyMovieClip(), lub MovieClip.attachMovie().


MovieClip scale9Grid [AS 2]

Obszar prostokątny, określający dziewięć skalujących regionów dla klipu filmowego.


MovieClip scrollRect [AS 2]

Właściwość scrollRect pozwala ci na szybkie przewijanie zawartości klipu filmowego oraz posiadać okno wyświetlające większą treść.


MovieClip setMask [AS 2]

Nadaje maskę (mc) dla danego klipu filmowego.


MovieClip startDrag [AS 2]

Pozwala użytkownikowi przeciągać określony klip filmowy.


MovieClip stop [AS 2]

Zatrzymuje aktualnie odtwarzany klip filmowy.


MovieClip stopDrag [AS 2]

Kończy wykonywanie metody MovieClip.startDrag().


MovieClip swapDepths [AS 2]

Zamienia układanie lub poziom głębokości (z-porządek, z-order) aktualnego klipu filmowego z klipem określonym w parametrze 'cel' lub z klipem filmowym, który aktualnie zajmuje taki sam poziom głębokości co 'cel'.


MovieClip tabChildren [AS 2]

Określa, czy klip filmowy jest załączony do automatycznego porządku etykiet (tab).


MovieClip tabEnabled [AS 2]

Pozwala ci dostosować porządek obiektów w filmie.


MovieClip tabIndex [AS 2]

Pozwala ci dostosować porządek obiektów w filmie.


MovieClip trackAsMenu [AS 2]

Wartość logiczna, określająca, czy inny symbol niż przycisk, może odbierać zdarzenia myszy.


MovieClip transform [AS 2]

Obiekt z właściwościach związanymi z matrix klipem filmowym, kolor transformacji oraz granic piksela.


MovieClip unloadMovie [AS 2]

Usuwa zawartość instancji klipu filmowego.


MovieClip useHandCursor [AS 2]

Wartość logiczna, określająca kursor rączki (hand cursor, pointer) pojawiającym się na najechaniu myszki na klip filmowy.


MovieClip _alpha [AS 2]

Wartość kanału alpha (przezroczystość), nadana dla klipu filmowego.


Poprzednia <<| 45/81 |>> Następna
45:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors