Loading:

XMLNode cloneNode [AS 2]

Kontroluje oraz zwraca nowy węzeł XML, tego samego typu, nazwy, wartości oraz atrybutów co określony obiekt XML.


XMLNode firstChild [AS 2]

Ocenia określony obiekt XML oraz referencję pierwszego potomka w węźle rodzica w liście węzłów potomków.


XMLNode getNamespaceForPrefix [AS 2]

Zwraca nazwę przestrzeni roboczej URI, która jest ulokowana z określonym prefixem dla węzła.


XMLNode getPrefixForNamespace [AS 2]

Zwraca prefix, który jest ulokowany z określoną nazwą przestrzeni roboczej URI dla węzła.


XMLNode hasChildNodes [AS 2]

Określa czy XML obiekt posiada węzły potomków.


XMLNode insertBefore [AS 2]

Wstawia węzeł nowyPotomek do listy potomków obiektu XML, przed węzłem punktWlozenia .


XMLNode lastChild [AS 2]

Wartość XMLNode, która referencjuje ostatniego potomka w liście węzłów potomków.


XMLNode localName [AS 2]

Lokalna nazwa odcinka nazwy węzła XML.


XMLNode namespaceURI [AS 2]

Jeśli węzeł XML posiada prefix, namespaceURI jest wartością deklaracji xmlns dla tego prefixu (URI), który jest zazwyczaj wywołuje przestrzeń nazw URI.


XMLNode nextSibling [AS 2]

Wartość XMLNode, która referencjuje następne rodzeństwo w węźle listy potomków rodzica.


XMLNode nodeName [AS 2]

Ciąg znaków reprezentujący nazwę węzła w obiekcie XML.


XMLNode nodeType [AS 2]

Wartość nodeType , zwraca 1 dla elementu XML lub 3 dla tekstowego węzła.


XMLNode nodeValue [AS 2]

Zwraca wartość węzła z obiektu XML.a


XMLNode parentNode [AS 2]

Wartość XMLNode, która referencujej do węzła rodzica określonego obiektu XML, lub zwraca null jeśli węzeł nie posiada rodzica.


XMLNode prefix [AS 2]

Określa odcinek prefixu nazwy węzła XML.


XMLNode previousSibling [AS 2]

Wartość XMLNode, która referencjuje do poprzedniego rodzeństwa w liście węzłów potomków rodzica.


Poprzednia <<| 66/70 |>> Następna
66:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors