Loading:

MovieClip beginFill [AS 2]

Określa początek nowej ścieżki rysowanej.


MovieClip beginGradientFill [AS 2]

Wypełnia obrysowany obszar obrazem bitmapowy.


MovieClip blendMode [AS 2]

Opcje mieszania, nadane dla klipu filmowego. Opcje mieszania są widoczne podczas nakładania się dwóch obrazów na siebie. 2 to przycisk, 1 to inny obiekt.


MovieClip cacheAsBitmap [AS 2]

Jeśli ustawiona na TRUE, wtedy Flash Player cache'uje (przetrzymuje w pamięci podręcznej) zewnętrzne bitmapy, reprezentujące klipy filmowe.


MovieClip clear [AS 2]

Czyści każdą grafikę stworzoną przez skrypt, włącznie z liniami określonymi przez MovieClip.lineStyle().


MovieClip createEmptyMovieClip [AS 2]

Tworzy pusty klip filmowy jako potomek istniejącego klipu.


MovieClip createTextField [AS 2]

Tworzy puste pole tekstowe jako potomek istniejącego klipu filmowego, na którym wywołujesz tą metodę.


MovieClip curveTo [AS 2]

Rysuje krzywą, używając aktualnego stylu linii z aktualnej rysującej pozycji (kotwicaX, kotwicaY) używając punktu kontrolnego który określony jest przez: kontrolaX i kontrolaY.


MovieClip duplicateMovieClip [AS 2]

Tworzy instancję określonego klipu filmowego podczas odtwarzania pliku SWF.


MovieClip enabled [AS 2]

Wartość logiczna, określająca, czy klip filmowy jest aktywny.


MovieClip endFill [AS 2]

Zakańcza wypełnienie dla linii oraz krzywych, które zostały wywołane od ostatniego wywołania beginFill() lub beginGradientFill().


MovieClip filters [AS 2]

Zindeksowana tablica zawierająca, każdy obiekt filtru powiązany z danym klipem filmowym.


MovieClip focusEnabled [AS 2]

Określa, czy jest możliwość z poziomu ActionScript nadać skupienie na klip filmowy, używając Selection.setFocus().


MovieClip forceSmoothing [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy obrazek dodany przez metodę loadMovie() oraz posiadający ten sam poziom w hierarchii jaki ma klip filmowy, ma być wygładzany, kiedy następuje skalowanie.


MovieClip getBounds [AS 2]

Zwraca właściwości, którymi są minimum oraz maksimum x i y wartości współrzędnych, bazujących na parametru "granice".


MovieClip getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę bajtów załadowanych (źródłowo) dla klipu filmowego.


Poprzednia <<| 37/70 |>> Następna
37:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors