Loading:

hw_EditText

Pobierz dokument tekstowy


hw_Error

Numer błędu


hw_ErrorMsg

Zwraca komunikat o błędzie


hw_Free_Document

Uwalnia hw_document


hw_GetAnchors

Obiekt identyfikatora kotwicy dokumentu


hw_GetAnchorsObj

Obiekt kotwicy dokumentu


hw_GetAndLock

Zwróci rekord obiektu i blokady obiektu


hw_getchildcoll

Zwraca ID obiektu.


hypot

hypot() zwraca długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego, o długościach przyprostokątnych x i y , lub odległość punktu o współrzędnych (x , y ) od początku układu współrzędnych.


iconv

Konwertuje łańcuch znaków łańcuch , zakodowany w zestaw_wejściowy na łańcuch znaków zakodowany w zestaw_docelowy . Zwraca skonwertowany łańcuch lub FALSE, jeśli konwersja się nie uda.


iconv_get_encoding

Pobiera aktualne ustawienia dla konwersji zestawu znaków


iconv_mime_decode

Dekoduje pole MIME nagłówka


iconv_mime_decode_headers

Zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą cały zestaw pól nagłówków MIME określonych przez encoded_headers w przypadku sukcesu, lub False jeśli wystąpił bład podczas dekodowania.


iconv_mime_encode

Tworzy z zwraca ciąg reprezentujący pole nagłówka MIME, który wygląda ja poniższy ciąg:


iconv_set_encoding

Zmienia wartość zmiennej typ na zestaw_znaków . Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.


iconv_strlen

W przeciwieństwie do strlen(), iconv_strlen() zlicza wystąpienia znaków w danym bajcie sekwencji str w oparciu o określony zestaw znaków, wynik ie musi być koniecznie identyczny z długością ciągu w bajtach


Poprzednia <<| 55/133 |>> Następna
55:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors